Tom XI: Humanistyka współczesna

21 tytułów

Redaktorzy serii:
Wit Pasierbek, Bogdan Szlachta

Redaktor tomu:
Bogusława Bodzioch-Bryła

 

WPROWADZENIE

Humanistyka współczesna znajduje się w stanie permanentnej dynamiki. Będąc sumą dyscyplin oraz obszarów interdyscyplinarnych, stanowi również sumę tradycji i nowoczesności, efekt następowania i nakładania się kolejnych zwrotów, przekraczania dominujących trendów, obszarów zainteresowań. Jeśli uwzględnić perspektywę przemian technologicznych, jawi się humanistyka jako obszar fuzji i konwergencji medialnych, z ważną rolą tzw. międzyobszarów, przestrzeni inter-, multi-, transmedialnych. Adekwatnie tę złożoność diagnozuje termin „nowa humanistyka”, powstały z przekonania o radykalnej odmienności sytuacji, w jakiej znalazły się nauki humanistyczne na skutek procesów integracji z innymi dziedzinami i dyscyplinami, zarysowującej się perspektywy unidyscyplinarności oraz roli cyfrowych przemian technologicznych. Badacze postrzegają nową humanistykę jako rodzaj splotu, „dorzecza pięciu nurtów”: humanistyki cy­frowej, zaangażowanej, kognitywnej, posthumanistyki i humanistyki artystycznej (Nycz, Czapliński), a kategorią użyteczną dla tego kontekstu jest termin „syntopia” (Pöppel, Zawojski).

Wielka popularność, jaką w refleksji naukowej poświęconej przemianom humanistyki w czasie ostatnich dekad zdobyła kategoria „zwrotu” (lingwistycznego, antropologicznego, kulturowego, darwinowskiego, dramaturgicznego, etycznego, ikonicznego, interpretacyjnego, ku rzeczom, narratywistycznego, performatywnego, poznawczego, pragmatycznego, retorycznego, topograficznego, technologicznego, „nie-ludzkiego” [non­human turn], cyfrowego), a także będące skutkiem tych procesów zmiany optyki badawczej doprowadziły do powstania nowych kierunków i nurtów badawczych (proces ich generowania nadal trwa). Badacze śledzący te zmiany podkreślają potrzebę wiązania ich z najnowszymi odkryciami biologii i neurofizjologii, co może zaowocować radykalną zmianą paradygmatu, przełamującą granicę między kulturoznawczym i przyrodoznawczym systemem opisu, w której to perspektywie

 

bez popadania w sprzeczność będzie się traktować ducha, świadomość, akty woli i wolność działania jako procesy naturalne, […] polegające na procesach biologicznych (D. Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012).

 

Wyostrzają się różnice między humanistyką opartą na „rozumieniu” (coraz częściej określaną mianem „starej”) a „nową” z jej kluczowymi kategoriami, takimi jak doświadczenie (otwarte na ujmowane całościowo „bycie w świecie”, uwzględniające sferę uczuć, zjawisk somatycznych, wrażeń wynikłych z obcowania z rzeczami, niepodlegające ograniczeniu wyłącznie do kwestii świadomościowych, kognitywnych, językowych), sprawczość (sprawstwo zakorzenione w przebiegu życia, organizmie), materialność (przekonanie o naturalnej sprawczości obiektów fizycznych itd.).

Powtarzające się zarzuty wobec klasycznej humanistyki oscylują wokół m.in. ograniczeń wynikających z paradygmatu kartezjańskiego (res cogitans Kartezjusza, „Ja transcendentne” Kanta, „czyste Ja” Husserla); dualizmu materii i ducha (ciała i umysłu, natury i kultury); logocentryzmu; uprzywilejowanej perspektywy jednostki myślącej, lecz bezcielesnej; przekonania o istnieniu stałych, obiektywnych praw obowiązujących w przyrodzie oraz swobodnie kształtowanych znaczeń społecznych i kulturowych; dominującego w nauce dążenia do zastępowania świadectw zmysłów składających się na niepewną wiedzę (doksa) abstrakcyjnymi pojęciami nauki (episteme) itp. (Bukraba-Rylska). Mnożą się propozycje zastąpienia powyższych założeń ich przeciwieństwami. Badacze postulują m.in. porzucenie humanistyki antropocentrycznie zorientowanej (Latour, Lash, Lury); rozwijanie podejścia opartego na założeniu, że jednostka jest obecna w świecie dzięki doświadczeniu, a nie przez jego językowe reprezentacje (Hastrup). Wychodzą z założenia, że skoro „czysto ludzka prawda” sytuuje się poza używanym słownikiem, a język nauki nie daje dostępu do najważniejszych dla człowieka znaczeń, bardziej zasadne będą sposoby dotarcia do nich na drodze uprawiania antropologii performatywnej bądź ewokacyjnej itp. (Bukraba­‑Rylska). To tylko wybrane wątpliwości, propozycje i rozpoznania.

Zakres tematyczny niniejszego tomu pt. Humanistyka współczesna jest niezwykle szeroki i z uwagi na objętościowe ograniczenia wydawnicze niemożliwa byłaby próba realizowania go w całości. Niezbędne było więc ustalenie klucza metodologicznego, uwzględniającego aspekt interdyscyplinarny i intermedialny. By zachować równowagę między tym, co nowe, a tym, co wynika z tradycji humanistyki, stanowić go miało połączenie horyzontalnego, klasycznego ujęcia dyscyplinowego (obejmującego większość spośród dyscyplin humanistycznych) z „wertykalnym”, skoncentrowanym na aspekcie transformacji, będącej skutkiem nowomedialnych przemian konwergencyjnych. Intencją tkwiącą u podstaw powstania tomu było ukazanie trzech współtworzących współczesną humanistykę płaszczyzn: 1) aspektu nowości, przemian, XX/XXI-wiecznej współczesności, 2) roli tradycji i 3) interdyscyplinarnego potencjału. Płaszczyzny te łączą się w obrębie zawartych w tomie haseł-esejów, dlatego też niektóre z nich już w tytule zawierają pojęcia odpowiadające „fuzjom”, „konwergencjom”, „splotom transdyscyplinarnym”, „transformacjom”.

Tom Humanistyka współczesna pomyślany został jako platforma wymiany myśli, a do jego współtworzenia zaproszeni zostali badacze specjaliści z kilku ośrodków naukowo-akademickich (Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie). Każde z haseł-esejów przygotowane zostało przez badacza specjalizującego się w danej problematyce, mającego w dorobku naukowym liczne prace z bliskiego hasłu zakresu tematycznego. Znajdziemy tu analizy kulturoznawców, medioznawców, filozofów, literaturoznawców, historyków, religioznawców, artystów plastyków i artystów wizualnych, kognitywisty, językoznawcy, politologa, socjologa, bibliotekoznawcy. Wielu autorów prowadzi badania interdyscyplinarne.

Poza hasłami skoncentrowanymi na współczesnych tendencjach badawczych i przemianach poszczególnych dyscyplin humanistyki (literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, sztuk pięknych, religioznawstwa) znajdziemy w tomie hasła skupione na aspekcie wchodzenia humanistyki w interdyscyplinarne i ponaddziedzinowe związki (Psycho­logia mediów…; Humanistyka kognitywna; Humanistyka cyfrowa; Posthumanizm; E-literatura…; Ekonomia literatury; Humanizm architektury), hasła przybliżające kwestie narzędziowo-metodologiczne (Fuzje i konwergencje. Narzędzia współczesnej humanistyki, Nowe role bibliotek we współczesnej humanistyce), hasła podkreślające istotność tradycji (Źródła współczesnej humanistyki; Nowe formy badania przeszłości…), w końcu hasła akcentujące (z perspektywy filozofii i antropologii kultury) niebezpieczny potencjał zachodzących przemian (Kryzys jako przedmiot badań…, Mity współczesnej humanistyki).

Tematykę podjętą w tomie inicjuje hasło skoncentrowane na zakresach znaczeniowych pojęć „humanistyka”, „humanistyka współczesna”, „nowa humanistyka”, akcentujące dynamiczny proces przeobrażeń, jakim podlegają nauki humanistyczne, skutkujący naprzemiennymi okresami ich rozkwitu i osłabienia. Czytelnik odnajdzie w tomie refleksję nad kryzysem kultury, połączoną z pytaniem o kondycję kultury współczesnej i jej możliwy koniec. Odnajdzie również analizę funkcjonujących w humanistyce mitów (obecnych w dominujących nurtach myślenia, mitycznych patronów humanistyki itd.). Osobną uwagę poświęcono humanistyce kognitywnej (interdyscyplinarnemu programowi badań łączących nauki humanistyczne z przyrodniczymi i technicznymi), posthumanizmowi (powstałemu w odpowiedzi na realny kryzys antropologiczny, będącemu jednak raczej częścią tegoż kryzysu niż jego rozwiązaniem), a także psychologii mediów (transdyscyplinie korzystającej z dorobku nauk humanistycznych, społecznych, informatyki, neuronauk, badającej związki między człowiekiem a nowymi środowiskami interaktywnymi pod kątem wzajemnego, dwukierunkowego wpływu). Refleksja obejmuje również nurt humanistyki cyfrowej oraz kwestię wykorzystywanych w jej obrębie narzędzi. Z perspektywą narzędziową łączy się aspekt środowiska i roli bibliotek naukowych, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej humanistyki, z instytucji nastawionej na udostępnianie zbiorów przeobraziły się w placówki innowacyjne i wielofunkcyjne, oferujące różnorodne usługi, serwisy i szkolenia w zakresie korzystania z tradycyjnych i cyfrowych zasobów. Analizie poddane zostało religioznawstwo oraz katolicka nauka społeczna. Autorzy haseł postrzegają religię jako jeden z centralnych obiektów badań i namysłu humanistyki oraz czynnik określający nauki humanistyczne. Wychodzą z założenia, że humanistykę i Kościół łączy nie tylko historia, ale także centralne znaczenie pytania antropologicznego. Hasła skoncentrowane na przemianach literaturoznawstwa dotykają trzech aspektów: po pierwsze, przeobrażeń teorii literatury, tj. przejścia od teorii rozumianej jako wiedza porządkującą proces historycznoliteracki do teorii reprezentującej indywidualną perspektywę badawczą, wyrażoną w języku i opowieści na temat badanej literatury; po drugie, lokującego się u zbiegu literaturoznawstwa i humanistyki cyfrowej nurtu e-literatury, reprezentowanego przez utwory, w których sensy literackie łączą się z właściwościami nowych mediów, generując struktury transmedialne; po trzecie, ekonomii literatury. Poza literaturoznawstwem odnajdziemy w tomie refleksję poświęconą takim dyscyplinom, jak filozofia (rozumiana jako ludzkie przedsięwzięcie intelektualne, wyrastające z określnego nastawienia składającego się z komponentu poznawczego, wolitywnego i afektywnego), a także językoznawstwo, badające przemiany współczesnej polszczyzny następujące w wyniku wydarzeń historycznych XX/XXI wieku oraz zmian w sposobie komunikowania, zachodzących na skutek demokratyzacji, marketyzacji i technologizacji informacji. Autorzy haseł śledzą przeobrażenia w obszarze sztuki zaistniałe pod wpływem pojawienia się nowych form wyrazu artystycznego i przemian technologii, a także warunków politycznych i społecznych. Badają relacje między humanistyką a architekturą, dostrzegając w tej ostatniej portret człowieka, ślad jego życia, dążeń, potrzeb. Związki te powinny znaleźć przełożenie na sferę współczesnego projektowania architektonicznego. W tomie obecna jest istotna refleksja skupiona na badaniu źródeł oraz na roli przestrzeni międzykulturowej w badaniach historycznych, nurtu łączącego klasyczny warsztat historyka z metodami zaimplementowanymi z innych dyscyplin.

Tom słownika w wersji polskiej do pobrania: [PDF]

Wszystkie hasła

Ekonomia literatury
Józef Maria Ruszar
marca 4, 2024
Filozofia jako nastawienie humanistyczne
Piotr Duchliński
marca 4, 2024
Humanistyka cyfrowa
Magdalena Szpunar
marca 4, 2024
Humanizm architektury
Agnieszka Łukaszewska
marca 4, 2024
Mity współczesnej humanistyki
Artur Żywiołek
marca 4, 2024
Posthumanizm
Anna Bugajska
marca 4, 2024
Wprowadzenie
Bogusława Bodzioch-Bryła
marca 4, 2024
Źródła współczesnej humanistyki
Leszek Zinkow
marca 4, 2024