Humanistyka – humanistyka współczesna – nowa humanistyka

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Humanistyka w XXI wieku znajduje się w stanie ciągłej dynamiki. Będąc 1) sumą dyscyplin oraz obszarów interdyscyplinarnych, stanowi również 2) sumę tradycji i nowoczesności, efekt następowania i nakładania się kolejnych zwrotów, przekraczania dominujących trendów czy obszarów zainteresowań. A jeśli uwzględnić perspektywę zmian technologicznych, jawi się ona jako 3) obszar fuzji i konwergencji medialnych, z ważną rolą punktów styków, tj. przestrzeni inter‑, multi‑, transmedialnych. Terminem adekwatnie tę złożoność diagnozującym jest „nowa humanistyka”.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Humanistyka przechodziła okresy rozkwitu i osłabienia. Okresem prosperity dla idei studia humanitatis był renesans, a symptomy jej kryzysu pojawiły się już w oświeceniu. W XVII i XVIII wieku zachodził proces jej „unaukowiania”, a oświeceniowy ideał humanisty począł przekształcać się we wzorzec „intelektualisty”. Od drugiej poł. XVIII do pierwszej poł. XX wieku miał miejsce proces jej metodologicznego usamodzielniania się (zauważalna dominacja uczonych niemieckich); umacnianie aksjologiczne to początek XIX wieku (powstanie opartego na idei Bildung uniwersytetu Humboldtowskiego). W pierwszej poł. XIX wieku dokonano rozróżnienia na Geisteswissenschaf­ten i Naturwissenschaften, co skutkowało usamodzielnieniem się nauk huma­nistycznych w drugiej poł. XIX wieku (postulat Diltheya zmierzający do oddzielenia nauk przyrodniczych od humanistycznych lub społecznych, służących rozumieniu; kontynuatorami byli Rickert i Windelband [podział nauk na nomotetyczne oraz idiograficzne]). Wśród przyczyn kryzysu humanistyki w XX wieku wskazują badacze: II wojnę światową oraz Holocaust, technicyzację i industrializację, rolę potężnych ideologii, zdegradowanie pojęcia „intelektualisty” oraz zredukowanie humanistyki do roli drugo‑, trzeciorzędnej, podważenie jej opłacalności przez anglosaski model wolnorynkowego kapitalizmu. Niektórzy uczeni uznają, że pozostawanie w sytuacji kryzysowej stanowi modus vivendi humanistyki, dowodząc jedynie tego, że przedstawiciele tych nauk i dyscyplin poddają własne badania ciągłej autorefleksji, co jest nadzwyczaj cenne.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: W humanistycznej refleksji naukowej ostatnich lat dużą popularność zdobyła kategoria „zwrotu”; często powtarzana jest również teza o kryzysie humanistyki. W opisie naukowym pojawiło się ważne pojęcie „nowej humanistyki”, będące wynikiem przeświadczenia o radykalnej odmienności sytuacji, w jakiej znalazły się nauki humanistyczne na skutek procesów integracji z innymi dziedzinami i dyscyplinami, zarysowującej się perspektywy unidyscyplinarności, roli cyfrowych przemian technologicznych. Badacze widzą nową humanistykę jako rodzaj splotu, „dorzecza pięciu nurtów”: humanistyki cyfrowej, zaangażowanej, kognitywnej, posthumanistyki i humanistyki artystycznej. Kategorię w tym kontekście użyteczną stanowi termin „syntopia”.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Dostrzeżono potencjał wynikający z łączenia dziedzin i dyscyplin. Pole badań nowohumanistycznych powoli stabilizuje się, choć jego zakresy nie są (i pewnie długo nie będą) w pełni ustalone; trwają w ich obrębie przemieszczenia. Można domniemywać, że owo wrażenie stabilizacji przybierze, przynajmniej na jakiś czas, postać bardziej procesu niż status quo. Badacze podkreślają, że wyjściem z sytuacji kryzysu jest ruch ku przyszłości, nigdy wstecz. Aby nauki humanistyczne pozostały żywotne, muszą robić to, co czyniły zawsze: zmieniać się, przeobrażać. Winny też znaleźć bardziej skuteczne sposoby wyjaśniania ogółowi społeczeństwa, czym są i dlaczego są istotne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bachmann‑Medick, D. (2012). Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bolecki, W. (2011). O humanistyce inaczej (wstęp). Teksty Drugie, 6, 6–11.

Czapliński, P. (2017). Sploty. W: P. Czapliński, R. Nycz, & in. (red.), Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, (s. 9–22). Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Dilthey, W. (2004). Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Tłum. E. Paczkowska‑Łagowska. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Domańska, E. (2007). „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce. Teksty Drugie, 5, 47–61.

Jay, P. (2014). The Humanities „Crisis” and the Future of Literary Studies. New York: Palgrave Macmillan.

Kowalewski, J., & Piasek, W. (2010). Wprowadzenie. W: J. Kowalewski, & W. Piasek (red.) „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno‑instytucjonalne, (s. 7–12). ­Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko­‑Mazurskiego w Olsztynie.

Maryl, M. (2017). Kim są polscy humaniści cyfrowi? Teksty Drugie, 1, 286–300.

Nycz, R. (2017). Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji. W: P. Czapliński, R. Nycz, & in. (red.), Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, (s. 23–48). Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Wendland, M. (2017). Humanistyka w oczach humanistów – od ­wczesnej nowożytności do dzisiaj. W: R. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce, (s. 303–328). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Wilk, E. (2018). W kręgu nowej humanistyki. Przypadek polskiego kulturoznawstwa. Przegląd Kulturoznawczy, 3(37), 426–434.

Zawojski, P. (2010). Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Zawojski, P. (2017). Posthumanizm, czyli humanizm naszych czasów. Kultura i Historia, 32, 68–76.

Żmigrodzki, P. (red.). (2023). Wielki Słownik Języka Polskiego. Pobrane z: https://wsjp.pl/haslo/podglad/80562/humanistyka (dostęp: 15.06.2023).