Tom XII: Polityka historyczna

21 tytułów

Redaktorzy serii:
Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta

Redaktorzy tomu:
Joanna Lubecka, Maciej Zakrzewski

 

WPROWADZENIE

Pojęcie polityki historycznej, które w przestrzeni akademickiej jest kategorią względnie nową, odnosi się do splotu świata polityki i pamięci, który cechuje życie polityczne od najdawniejszych czasów. Tożsamość wspólnotowa w wymiarze społecznym i politycznym zawsze wymagała odniesienia do spójnej opowieści o przeszłości, wokół której mogły się ogniskować społeczności, jak i instytucje władzy. Historiografia niemal zawsze w czasach przednowożytnych miała charakter polityczny, a więc subiektywny i partykularny. Nowożytna próba wykształcenia obiektywnej nauki historycznej tworzyła nadzieję na możliwość stworzenia opartej na rozumie historii uniwersalnej (znanej bardziej pod pojęciem „historii powszechnej”). Jednak wysiłki na rzecz zobiektywizowania myślenia o przeszłości nie tylko nie przełamały, lecz zaciemniły relacje pomiędzy praktycznymi wymogami życia wspólnot i państw a narracją historyczną. Doświadczenie XX wieku wymownie ukazało, że polityka (rozumiana nie tylko jako instrumentalna gra o władzę, ale i jako realizacja dobra wspólnego) nie może obyć się bez historii. Rozwód polityki i historii okazał się nieskuteczny; konieczne jest zatem ucywilizowanie wzajemnych związków i w tym kontekście wagi nabiera, tak często obecnie przywoływana w różnych aspektach, kategoria „polityki historycznej”.

XXI stulecie nie przyniosło ostatecznego końca historii, a zatem i końca polityki w tradycyjnym rozumieniu. Przebieg procesów globalizacyjnych i kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych dobitnie ukazują, że problem zakorzenienia nie odszedł do przeszłości, a wręcz zyskał na wyrazistości. Obecnie rozgrywająca się wojna na Ukrainie ujawniła, że linia frontu nie tylko przebiega w przestrzeni fizycznej, ale również symbolicznej. Będąc wojną o przyszłość, jest również konfliktem o przeszłość.

Autorzy haseł tomu Słowników społecznych poświęconego polityce historycznej podjęli próbę możliwie szerokiego zaprezentowania wielu zróżnicowanych aspektów zagadnienia. Tom został podzielony na dwie części: pierwsza, „teoretyczna”, ukazuje samo pojęcie polityki historycznej, a także związki z różnymi obszarami życia politycznego i społecznego (stosunki międzynarodowe, prawo, aksjologia, edukacja itd.); druga, „praktyczna”, zawiera wybrane studia przypadków polityk historycznych w poszczególnych krajach. Wybór był podyktowany specyfiką doświadczenia poszczególnych krajów, wynikającego z trudnej przeszłości związanej z wojną (szczególnie drugą wojną światową) oraz doświadczeniem systemów totalitarnych.

W związku z polimorficznym charakterem zagadnienia staraliśmy się je pokazać w różnych kontekstach i z perspektywy różnych dziedzin nauki, jak historia, prawo, politologia, filozofia, medioznawstwo i kulturoznawstwo. W tomie uwzględniono również spostrzeżenia wynikające z praktycznej realizacji polityki historycznej, głównie w wymiarze edukacyjnym.

Należy jednak pamiętać, że prezentowany zbiór ma charakter słownikowy. Jego celem jest syntetyczne przedstawienie zasadniczych problemów, które są szczegółowo rozwijane w literaturze przedmiotu (przywołanej w bibliografii).

Badania nad zagadnieniem polityki historycznej w Polsce są młodym, ale dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy, który w obliczu niezwykle żywiołowych sporów toczonych w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej, narażony jest na instrumentalizację lub zbytnie upartyjnienie.

Zamiarem redaktorów było rzetelne ukazanie polityki historycznej jako jednego z kluczowych wymiarów polityki państwa, niezbędnego w budowaniu tożsamości wspólnotowej, realizowaniu celów polityki międzynarodowej, której nie należy jednak identyfikować z narracjami poszczególnych opcji politycznych.

Tom słownika w wersji polskiej do pobrania: [PDF]

 

 

 

Wszystkie hasła

Aksjologiczny wymiar polityki historycznej
Barbara Markowska-Marczak
marca 6, 2024
Chińska polityka historyczna
Joanna Wardęga
marca 7, 2024
Czyja władza tego historia?
Maciej Zakrzewski, Joanna Lubecka
marca 6, 2024
Japońska polityka historyczna
Jakub Polit
marca 7, 2024
Polityka historyczna
Rafał Chwedoruk
marca 6, 2024
Polityka historyczna a historia
Filip Musiał
marca 6, 2024
Polityka historyczna a kultura
Anna Winkler
marca 6, 2024
Polityka historyczna a media
Barbara Markowska-Marczak
marca 6, 2024
Polityka historyczna a pamięć
Jakub Greloff
marca 6, 2024
Polityka historyczna Izraela
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
marca 7, 2024
Polityka historyczna Litwy
Katarzyna Korzeniewska
marca 7, 2024
Polityka historyczna Niemiec
Wojciech Kunicki
marca 6, 2024
Polityka historyczna współczesnej Francji
Kazimierz Michał Ujazdowski
lutego 27, 2024
Rosyjska polityka historyczna
Łukasz Adamski
marca 7, 2024
Ukraińska polityka historyczna
Łukasz Adamski
marca 7, 2024
Wprowadzenie
Maciej Zakrzewski, Joanna Lubecka
marca 6, 2024