Filozofia jako nastawienie humanistyczne

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Filozofia to ludzkie przedsięwzięcie intelektualne, które wyrasta z określnego nastawienia składającego się z komponentu poznawczego, wolitywnego i afektywnego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Zauważalna jest wielość różnych koncepcji filozofii, które jako wytwór ludzkich nastawień ulegały w ciągu wieków różnym przemianom, na które miały wpływ czynniki kulturowe, religijne, społeczne, ekonomiczne i polityczne.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Filozofia jest intelektualną aktywnością wyrastającą z nastawienia, które decyduje o stylu filozofowania, żywionych przekonaniach oraz sposobach ich epistemicznego uzasadnienia. Nastawienie to zorientowane jest na eksplorację problemów konceptualnych i empirycznych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Rekomendowane jest praktykowanie procedury dyskutowalności, która może przyczynić się do zmiany przyjmowanego nastawienia, a tym samym do zmiany akceptowanych przekonań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Duchliński, P. (2014). W stronę aporetycznej filozofii klasycznej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Elzenberg, H. (2020). Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Heller, M. (2006). Filozofia i wszechświat. Wybór pism. Kraków: Universitas.

James, W. (1998). Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia. Tłum. M. Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Koj, L. (1989). Wątpliwości metodologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Kopania, J. (2015). Henryk Elzenberg i tragizm religijnego materializmu. Kwartalnik Filozoficzny, 3, 54–79.

Kopania, J. (2018). Bóg Bogusława Wolniewicza. Przegląd Filozoficzny, 3, 376–392.

Strawson, P.F. (1990). Two Conceptions of Philosophy. W: G. Strawson, M. Montague (red.), Philosophical Writings, (s. 166–177). Oxford: Oxford University Press.

Szubka, T. (2016). Filozofia bez teorii. W: A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, & M. Tkaczyk (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga Księga ofiarowana prof. J.J. Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (s. 463–477). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Quine, W.V. (1986). List do Roberta Ostermanna. Tłum. B. Stanosz. W: Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, (s. 176–179). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

van Fraassen B.C. (2002). The Empirical Stance. New Haven: Yale University Press.

van Fraassen B.C. (2015), Naturalism in Epistemology. W: R.N. Williams, & D.N. Robinson (red.), Scientism. The New Orthodoxy, (s. 63–95). London: Bloomsbury Academic.

Van Inwagen, P., & Teske, J.K. (2009). Zawsze, wszędzie i bez względu na osobę niesłusznie jest żywić przekonania oparte na niedostatecznym świadectwie. Roczniki Filozoficzne, 57(2), 173–192.

Wolniewicz, B. (1989). Z antropologii Schopenhauera. Studia Filozoficzne, 5, 101–119.

Życiński, J. (1989). W kręgu nauki i wiary. Kalwaria: Wydawnictwo Calvarianum.