Tom IX: Bezpieczeństwo publiczne

21 tytułów

Redaktorzy serii:
Wit Pasierbek, Bogdan Szlachta
Redaktor tomu:
Tomasz W. Grabowski

 

WPROWADZENIE

Prezentowany tom zawiera dwadzieścia opracowań dotyczących najbardziej podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zespół Autorów, którzy w hasłowej formie stworzyli poszczególne rozdziały, składa się z polskich badaczy specjalizujących się w problematyce bezpieczeństwa na różnych polach i poziomach analizy. Chociaż większość zawartych w tomie haseł dotyczy zagadnień o powszechnym charakterze oraz streszcza uniwersalny i aktualny stan wiedzy, to od początku celowym zamierzeniem było zachowanie narodowej perspektywy w ich ujęciu. Wynika to z przekonania, że Polska ma coś istotnego do powiedzenia w dziedzinie bezpieczeństwa. Jak pisze John Mearsheimer: Polska to – obok Korei – jeden z krajów, które w ciągu ostatnich dwustu lat były najbardziej narażone na agresję. Oba państwa mają potężnych sąsiadów, którzy wielokrotnie usiłowali narzucić im swoją dominację lub wręcz dokonać podboju. […] Historia Polski powinna skłaniać jej mieszkańców do studiowania polityki międzynarodowej, by mogli zrozumieć jej brutalność i potrafili odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ich kraj tak często padał ofiarą mocarstw (Mearsheimer, 2019, s. V).

Mimo oczywistych ograniczeń objętościowych i merytorycznych prezentowany tom – jak mają nadzieję autorzy i redaktorzy – powinien wpisywać się w wysiłki na rzecz zrozumienia procesów i mechanizmów rządzących bezpieczeństwem jednostki, państwa czy społeczności międzynarodowej.

W 2011 roku w Polsce nauki o bezpieczeństwie uzyskały status samodzielnej dyscypliny naukowej w ramach szerszej dziedziny nauk społecznych. Jest to status równorzędny tak ugruntowanym dyscyplinom, jak np. nauki o polityce czy psychologia. Jest to uzasadnione, ale i bardzo oryginalne w skali świata rozwiązanie, które z jednej strony potwierdza, jak wielką wagę nad Wisłą przywiązuje się do problemów bezpieczeństwa, a z drugiej jest zobowiązaniem i zachętą do tworzenia własnej szkoły naukowej.

Kwestie bezpieczeństwa pozostają wyjątkowo aktualne. Rosyjska agresja na Ukrainę zapoczątkowana w 2014 i doprowadzona do pełnej skali w 2022 roku kolejny raz potwierdza, że stan bezpieczeństwa jest relatywny i podatny na negatywne zmiany w czasie i że zawsze należy liczyć się z możliwością najbardziej brutalnej napaści. Co więcej, zagrożenia generowane są nie tylko w wyniku rywalizacji państw, ale też wskutek szerokich procesów o charakterze naturalnym, gospodarczym, społecznym itd. Zakres przedmiotowy bezpieczeństwa ulega ciągłemu poszerzaniu i stąd mowa o bezpieczeństwie ekologicznym, żywnościowym, kulturowym itp. Przypominanie tego jest już banałem, ponieważ kolejne obszary życia społecznego w ostatnich dekadach w praktyce obejmowane są „dyskursem bezpieczeństwa” i sekurytyzowane przez państwa.

Rozdział pierwszy oraz rozdział ostatni (dwudziesty) dotyczą kwestii najbardziej teoretycznych i koncepcyjnych. W haśle pierwszym, pomimo poczynionego zastrzeżenia, że bezpieczeństwo jest fenomenem w przeważającej mierze subiektywnym, relatywnym i pod wieloma względami nieostrym, sformułowano jego definicję i opisano najbardziej fundamentalne jego aspekty. Jedna z konkluzji tego wprowadzającego opracowania stwierdza, że na poziomie międzynarodowym prawdopodobnie na długo aktualne pozostaną zjawiska i mechanizmy opisane przez realistów, takie jak brak występowania skutecznego organu zwierzchniego w stosunkach międzynarodowych, egoizm państw, rywalizacja mocarstw o potęgę oraz ogólna konfliktogenność relacji wynikająca z braku możliwości budowy pełnego zaufania pomiędzy różnymi podmiotami (szczególnie między mocarstwami). Z takiego opisu wyłania się pesymistyczna wizja natury ludzkiej i systemu międzynarodowego, w którym dążenie do bezpieczeństwa polega na maksymalizacji własnej siły i wpływów kosztem innych. Jedną z odpowiedzi na ten negatywny obraz jest ostatni rozdział zatytułowany Katolicka nauka społeczna wobec zagadnień bezpieczeństwa. Odnaleźć w nim można stwierdzenia, że w wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa potrzebne jest zakorzenienie działania człowieka w sferze duchowej i że konieczna jest szeroka współpraca międzynarodowa, głęboki dialog międzyreligijny i międzykulturowy oraz że należy podjąć skuteczną walkę z niedostatkiem materialnym i społecznym osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji. Oba ujęcia zaprezentowane w tych „brzegowych” rozdziałach są ze sobą w pewien sposób sprzeczne. Pierwsze odznacza się „logiką świata”, drugie – „logiką ducha”. Dążenie do bezpieczeństwa, tak jak prawdopodobnie każda ludzka aktywność, wpisane jest w dialektykę tych dwóch przeciwieństw.

Rozdziały drugi i trzeci dotyczą zagadnień najbardziej „rozciągniętych” w czasie i przestrzeni. Po pierwsze, chodzi o bezpieczeństwo de­mograficzne – ponieważ to człowiek jest podmiotem bezpieczeństwa i od stanu populacji zależy bezpieczeństwo kulturowe, ekonomiczne, społeczne i inne. Po drugie, chodzi o bezpieczeństwo ekologiczne – gdyż biosfera stanowi naturalne środowisko życia człowieka i jej degradacja może mieć katastrofalny wpływ na bezpieczeństwo gatunku ludzkiego i całej planety. Rozdziały czwarty i piąty obejmują kwestie z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, takie jak niezakłócone funkcjonowanie gospodarki, dostęp do materialnych środków utrzymania oraz zapewnienie jednostkom możliwości rozwoju. Rozdział szósty dotyczy obszaru transsektorowego – tj. cyberbezpieczeństwa, które wraz z rewolucją informatyczną stało się krytycznym zagadnieniem w każdej sferze życia społecznego. Rozdział siódmy poświęcony został jednemu z tradycyjnych elementów bezpieczeństwa narodowego, a mianowicie ochronie granic państwa, która ponownie zyskuje na znaczeniu w obliczu zagrożeń hybrydowych czy nasilonych migracji. Rozdział ósmy dotyczy policji jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wewnętrzne. Rozdział dziewiąty zawiera rozważania na temat ochrony ludności w warunkach zagrożeń antropogenicznych i naturalnych. W rozdziale dziesiątym zwrócono uwagę na bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, a zatem na czynnik, który w bardzo mocnym stopniu wpływa na psychologiczne poczucie bezpieczeństwa wśród „zwykłych mieszkańców” miast i mniejszych miejscowości. Rozdział jedenasty opisuje koncepcję społeczeństwa nadzorowanego. Jej realizacja jest możliwa z jednej strony w związku z wdrożeniem nowych technicznych środków inwigilacji, a z drugiej wynika z samokontroli, jaką narzucili sobie użytkownicy współczesnych technologii cyfrowych. Kolejne trzy rozdziały (od dwunastego do czternastego) dotyczą wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa: 1) przestępczości jako najbardziej powszechnej formy naruszenia ładu i porządku publicznego, 2) radykalizmu jako zjawiska, które może stanowić problem dla bezpieczeństwa politycznego, a także 3) terroryzmu, który zyskał ogromną rangę w dobie mediów masowych. Rozdziały od piętnastego do siedemnastego dotyczą z kolei zagadnień z zakresu bezpieczeństwa militarnego, czyli obszaru ogromnie istotnego w dobie trwającej wojny na Ukrainie. Poszczególne hasła dotyczą sił zbrojnych, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz zagrożeń hybrydowych plasujących się na pograniczu sfery militarnej oraz niemilitarnej. I wreszcie: rozdziały osiemnasty i dziewiętnasty poświęcone zostały wywiadowi i kontrwywiadowi jako fundamentalnym obszarom działania współczesnych służb specjalnych.

W oddawanym do rąk Czytelnika tomie oczywiście nie udało się opisać wszystkich problemów odnoszących się do sfery bezpieczeństwa człowieka – zasadniczo z dwóch powodów. Po pierwsze, trzeba było dokonać selekcji tematów ze względów edytorskich. Po drugie zaś, tom Bezpieczeństwo publiczne jest tylko jednym z wielu w serii Słowników Społecznych Ignatianum. Dlatego też wiele haseł odnoszących się do spraw bezpieczeństwa można znaleźć np. w tomach Geopolityka, Polityki publiczne, Wielokulturowość czy Globalizacja i współzależność. Jest to jeden z wielu powodów, dla których warto do nich sięgnąć.

Redaktorzy i autorzy niniejszego tomu żywią nadzieję, że spotka on się z zainteresowaniem Czytelników i że będzie użyteczny zarówno dla studentów, wykładowców, jak i praktyków, stanowiąc dla nich wprowadzenie w świat akademickich studiów nad bezpieczeństwem.

Bibliografia

Mearsheimer, J.J. (2019). Tragizm polityki mocarstw. Tłum. P. Nowakowski & J. Sadkiewicz. Kraków: Universitas.

Tom słownika w wersji polskiej do pobrania: [PDF]

 

Wszystkie hasła

Bezpieczeństwo
Tomasz W. Grabowski
lutego 16, 2024
Bezpieczeństwo ekologiczne
Helena Wyligała
lutego 17, 2024
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Marek Leszczyński
lutego 17, 2024
Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej
Artur Jasiński
lutego 17, 2024
Bezpieczeństwo społeczne
Paweł Grzywna
lutego 17, 2024
Cyberbezpieczeństwo
Miron Lakomy
lutego 17, 2024
Koncepcja społeczeństwa nadzorowanego
Marcin Rojszczak
lutego 17, 2024
Kontrwywiad
Kazimierz Kraj
lutego 17, 2024
Ochrona granicy państwa
Karolina Lis, Barbara Kaczmarczyk
lutego 17, 2024
Ochrona ludności
Jerzy Trocha
lutego 17, 2024
Policja
Andrzej Misiuk
lutego 17, 2024
Radykalizm
Mikołaj Rakusa-Suszczewski
lutego 17, 2024
Siły zbrojne
Piotr Mickiewicz
lutego 17, 2024
Terroryzm
Sebastian Wojciechowski
lutego 17, 2024
Wprowadzenie
Tomasz W. Grabowski
lutego 15, 2024
Współczesne konflikty zbrojne
Krzysztof Kubiak
lutego 17, 2024
Wywiad
Mariusz Kamiński
lutego 17, 2024
Zagrożenia hybrydowe
Mirosław Banasik
lutego 15, 2024