Nowe role bibliotek we współczesnej humanistyce

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Artykuł ma na celu ukazać, jak zmieniła się rola biblioteki we współczesnej humanistyce. Z instytucji nastawionej przede wszystkim na udostępnianie własnych tradycyjnych zbiorów przeobraziła się ona w placówkę wielofunkcyjną, innowacyjną i elastyczną, oferującą różnorodne usługi, serwisy i szkolenia w zakresie korzystania z tradycyjnych i cyfrowych zasobów.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Biblioteka zmieniła się znacznie w ciągu ostatnich 30 lat, zarówno pod względem technologicznym, jak i koncepcyjnym. Na zmiany wpłynęły cyfryzacja zbiorów, nowe technologie, rozwój usług oraz upowszechnienie baz danych.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Biblioteki podejmują nowe aktywności, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnej humanistyki. Wśród nich wymienić można: digitalizację zbiorów, tworzenie baz da­nych, działalność wydawniczą, szkolenia, przygotowywanie i analizę danych, dzia­łal­ność dokumentacyjną i inne.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Choć biblioteki są otwarte na nowe potrzeby i oczekiwania badaczy, to jednak powinny być bardziej zaangażowane we współpracę, a także szerzej propagować możliwości, jakie oferują współczesne źródła, bazy i narzędzia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archambault, E., & Vignola‑Gagné, E. (2004). The Use of Bibliometrics in the Social Sciences and Humanities. Pobrane z: http://www.science-metrix.com/pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf (dostęp: 10.05.2023).

Drabek, A. (2017). „Pamiętnik Literacki” – analiza bibliometryczna. W: E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce, (s. 113–150). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Kamińska, A. (2017). Co mogą zaoferować cyfrowej humanistyce biblioteki i ośrodki informacji? Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 55, 172–182.

Karwasińska, E. (2017). Biblioteczne usługi wydawnicze – nowa rola biblioteki naukowej. W: E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce, (s. 237–263). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Kokowski, M. (2015). Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU, 14, 135–184.

Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szleszyński, B., & Umerle, T. (2021). Dane badawcze w literaturoznawstwie. Teksty Drugie, 2, 13–44.

Materska, K. (2016). Humanistyka cyfrowa – redefinicja modelu biblioteki uniwersyteckiej? W: B. Sosińska‑Kalata, M. Przastek‑Samokowa, & Z. Wiorogórska (red.), Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, (s. 237–250). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Osiński, Z. (2015). Współczesna humanistyka w Internecie – główne tendencje rozwojowe z perspektywy informatologicznej. W: Z. Osiński, R. Malesa, & S. Kotuła (red.), Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, (s. 11–32). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Sosińska‑Kalata, B. (2016). Humanistyka cyfrowa w piśmiennictwie nauki o informacji. W: B. Sosińska‑Kalata, M. Przastek‑Samokowa, & Z. Wiorogórska (red.), Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, (s. 27–49). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Sutton, S.A. (1996). Future Service Models and the Convergence of Functions: The Reference Librarian as Technician, Author and Consultant. The Reference Librarian, 25, 125–143.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539. (1997). Pobrane z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970850539 (dostęp:10.05.2023).

Werla, M., & Maryl, M. (2014). Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce. Raport. Wersja 1.1 (26 VI 2014). Pobrane z: https://rcin.org.pl/Content/65767/PDF/WA248_84544_bez-sygn_werla-maryl-human_o.pdf (dostęp: 10.05.2023).

Zuccala, A. (2013). Evaluating the Humanities. Vitalizing ‘the forgotten sciences’. Research Trends, 1, 1–4.