Fuzje i konwergencje. Narzędzia współczesnej humanistyki

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Współczesne metody badawcze powstały na bazie połączenia metod tradycyjnych z opartymi na algorytmach implementowanych w środowisku cyfrowym. Wymagają one użycia narzędzi, które gromadzą, kolekcjonują i zapewniają zaawansowaną eksplorację danych, także tych o wielkim rozmiarze. 

ANALIZA HISTORYCZNA: Charakter współczesnych narzędzi humanistycznych jest silnie związany z rozwojem technologii cyfrowych, poczynając od pierwszych komputerów. Wgląd w historię rozwoju metod cyfrowych jest niezbędny dla zrozumienie natury współczesnych narzędzi badawczych, opartych o metody algorytmiczne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Narzędzia współczesnej humanistyki wniosły do nauki wiele nowych możliwości analitycznych, zwiększyły zakres zagadnień, które mogły być badane przez humanistów. Poszerzyły też listę problemów, obiektów i zjawisk, które można analizować wyłącznie z wykorzystaniem metod cyfrowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I EKOMENDACJAMI: Warsztat współczesnego humanisty ciągle pozostaje w fazie kształtowania się. Rozwój technologii pociąga za sobą bowiem powstawanie coraz to nowszych, bardziej zaawansowanych narzędzi badawczych. Niezbędny jest przy tym stały namysł i rzetelna ich ocena. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bednarek‑Michalska, B. (2016). Repozytoria surowych danych badaw­czych dla humanistyki. W: B. Sosińska‑Kalata (red.), Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa, (s. 87–108). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Bomba, R. (2013). Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. W: A. Radomski, & R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, Nowe media, Kultura 2.0, (s. 57–71). Lublin: E‑naukowiec.

Carlucci, D., Schiuma, G., & Santarsiero, F. (2018). Toward a Data‑Driven World. Challenges and Opportunities in Arts and Humanities. W: G. Schiuma, & D. Carlucci (red.), Big Data in the Arts and Humanities. Theory and Practice, (s. 15–26). Boca Raton: CRC Press.

Manovich, L. (2020). Estetyka SI. Tłum. S. Królak. Dialog, 5, 49–65.

Raben, J. (1985). Computer Applications in the Humanities. Science, 228, 434–438.

Radomski, A. (2015). Humanistyka cyfrowa w praktyce – analiza i wizualizacja obrazów. Roczniki Kulturoznawcze, 4, 5–15.

Radomski, A. (2016). Wizualne analizy, Interaktywne narracje. W: R. Za­płata (red.), Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, (s. 69–82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Radomski, A. (2017). Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniach świata mediów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 4, 125–126.

Regulski, K. (2017). Metody uczenia maszynowego wspierane semantycznie. W: M. Maciąg, & K. Maciąg (red.), Trendy i rozwiązania technologiczne. Odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa. T. 2. (s. 24–32). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Smołucha, D. (2021). Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych. Analiza zjawiska na wybranych przykładach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Solska, E. (2016). Nowa Respublica Litteraria? Humanistyka cyfrowa jako metaorientacja współczesnych badań humanistycznych. Roczniki Kulturoznawcze, 1, 99–118.

Svensson, P. (2016). Big Digital Humanities. Imagining a Meeting Place for the Humanities and the Digital. Michigan: University of Michigan Press.

Toon, E. (2019). The tool and the job. Digital humanities methods and the future of the history of the human sciences. History of the Human Sciences, 32(1), 83–98.

Walsh, V.A. (1982). Computer Simulation Methodology for Archeology. W: W. Bailey (red.), Computing in the Humanities. International Conference Papers Hardcover, (s. 163–174). New York: Elsevier Science Ltd.