Przesyłanie tekstów

Aby utworzyć nowe zgłoszenie Przejdź do logowania or Zarejestruj.

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW
(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

ZASADY OGÓLNE

1. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane.
2. Złożony tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w innych redakcjach.
3. Autor wraz z tekstem artykułu naukowego składa wniosek o jego opublikowanie oraz oświadczenie (w załączniku). Autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji (dokument zeskanowany, tradycyjna poczta) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) oraz indeksowanie abstraktu artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, z którymi współpracuje Redakcja.
4. By przesłać tekst, należy się zalogować na stronę: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl i w zakładce „Przesyłanie tekstów” zamieścić artykuł.

Hasło winno posiadać:
1. imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, afiliację (tylko nazwa uczelni) oraz numer ORCID
2. streszczenie
3. słowa kluczowe
4. właściwie opracowane hasło z uwzględnieniem merytorycznej struktury
5. przypisy zgodne ze stylem APA 7
6. PRZYPISY DOLNE SĄ NIEDOPUSZCZALNE. Proszę wprowadzić wszelkie argumenty do zasadniczego tekstu artykułu.
7. bibliografię zawierającą nie więcej niż 15 najważniejszych pozycji (literatura wykorzystana do opracowania hasła winna być najwyższej jakości z mocnym uwzględnieniem literatury polskiej)
8. W miarę możliwości, w opracowaniu hasła należy odnieść się do Katolickiej Nauki Społecznej (cf.) http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
9. Stosowany język być powinien zwięzły, prosty i precyzyjny, a jednocześnie zrozumiały dla akademików, studentów i praktyków.

STRUKTURA HASŁA
1.) imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy oraz afiliacja i numer ORCID
2.) streszczenie – maximum 200 wyrazów
3.) słowa kluczowe – maximum 5
4.) właściwe hasło z uwzględnieniem struktury: definicja pojęcia lub określenie obszaru badań, analiza pojęcia lub obszaru badań, problemowe ujęcie pojęcia lub obszaru badań, refleksja systematyczna z wnioskami i rekomendacjami
5.) wykaz wykorzystanej bibliografii (max. 15 pozycji)

STRESZCZENIE

Streszczenie powinno prezentować główne tezy pojęcia, które autor porusza i być zrozumiałe bez czytania pracy oraz posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę hasła:

DEFINICJA POJĘCIA:

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA:

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA:

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI:


WYMOGI MERYTORYCZNE

Każde hasło powinno składać się z następujących części:
a.) DEFINICJA POJĘCIA (OKREŚLENIE OBSZARU BADAŃ) – krótko ujęty opis hasła i jego rozumienia (sposobów pojmowania danego pojęcia, którego dotyczy hasło) lub określenie omawianego obszaru badań
b.) ANALIZA HISTORYCZNA – przedstawienie procesu ustalania znaczenia (znaczeń) danego pojęcia lub wyłaniania i określania obszaru badań; ukazanie historycznych uwarunkowań i debat dotyczących zagadnień kojarzonych z danym obszarem badań
c.) UJĘCIE PROBLEMOWE (ZASADNICZA CZĘŚĆ WYWODU) – aplikacja dotychczasowego wywodu do identyfikowanych przez Autora hasła współczesnych problemów teoretycznych i praktycznych
d.) REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI – ukazanie różnych sposobów prezentowania współczesnych problemów teoretycznych z odmiennych perspektyw przyjmowanych w nauce, a także różnych rozwiązań uzasadnianych przez badaczy, które można (należy) wprowadzać w praktyce

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE

1. Nadesłany do Redakcji tekst powinien być opracowany zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:
a) czcionka: Times New Roman,12 pkt.;
b) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
c) tekst obustronnie wyjustowany;
d) wcięcia akapitowe: standardowe;
e) tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
f) marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
g) numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;
h) cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.
2. Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 30 000-40 000 znaków ze spacjami (tj. 0,75 – 1,0 ark. aut.).
3. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 7 (cf.)
http://www.apastyle.org/,
http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/09/Przewodnik-APA-7th.pdf
https://www.grafiati.com/pl/info/apa-7/ (konkretne przykłady). Zgodnie z nim przypisy umieszcza się bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródeł w formie skróconej informacji bibliograficznej: w nawiasach podaje się nazwisko autora (ewentualnie współautorów), datę wydania oraz numery stron, na które powołuje się autor pracy, np. (Smith, 2012, s. 44). Pełną bibliografię, także w stylu APA 7, należy podać na końcu artykułu w formie wykazu alfabetycznego.
4. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (.tif; .eps; .jpg) w rozdzielczości 300 dpi;
a wykresy (tylko odcienie szarości) przygotowane za pomocą Microsoft Office Excel należy dołączyć wraz z plikami źródłowymi (.xls).

Polityka prywatności

##default.contextSettings.privacyStatement##