Przesyłanie tekstów

Aby utworzyć nowe zgłoszenie Przejdź do logowania or Zarejestruj.

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane.
 2. Złożony tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w innych redakcjach.
 3. Autor wraz z tekstem artykułu naukowego składa wniosek o jego nieodpłatne opublikowanie oraz oświadczenie (w załączniku). Autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji (dokument zeskanowany, tradycyjna poczta) oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację artykułu w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) oraz indeksowanie abstraktu artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, z którymi współpracuje Redakcja.
 4. Teksty powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres Redaktora tomu.

Hasło winno posiadać: 

 1. imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, afiliację (tylko nazwa uczelni) oraz numer ORCID
 2. streszczenie
 3. słowa kluczowe
 4. właściwie opracowane hasło z uwzględnieniem merytorycznej struktury
 5. Przypisy zgodne z APA
 6. Bibliografia do hasła powinna zawierać max. 10 najważniejszych pozycji
 7. Literatura wykorzystana do opracowania hasła winna być najwyższej jakości z mocnym uwzględnieniem literatury polskiej
 8. W miarę możliwości, w opracowaniu hasła należy również odnieść się do Katolickiej Nauki Społecznej (cf. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
 9. Stosowany język być powinien zwięzły, prosty i precyzyjny i jednocześnie zrozumiały dla akademików, studentów i praktyków.

Hasło słownikowe winno mieć następującą strukturę:

STRUKTURA HASŁA

 • imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy oraz afiliację i numer ORCID
 • streszczenie – maximum 1000 znaków ze spacjami
 • słowa kluczowe – maximum 5
 • właściwie opracowane hasło z uwzględnieniem merytorycznej struktury:  definicja pojęcia, analiza historyczna pojęcia, problemowe ujęcie pojęcia, refleksja systematyczna z wnioskami i rekomendacjami
 • wykaz wykorzystanej bibliografii (max. 10 pozycji)

STRESZCZENIE
Streszczenie powinno prezentować główne tezy pojęcia, które autor porusza i być zrozumiałe bez czytania pracy oraz posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę hasła:
DEFINICJA POJĘCIA:
ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA:
PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA:
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI:

WYMOGI MERYTORYCZNE

Każde hasło powinno składać się z następujących części:

a.)  DEFINICJA POJĘCIA – krótko ujęty opis hasła i jego rozumienia (sposobów pojmowania danego pojęcia, którego dotyczy hasło)

b.)  ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA – przedstawienie procesu ustalania znaczenia (znaczeń) danego pojęcia, z ukazaniem historycznych uwarunkowań i debat dotyczących zagadnień kojarzonych z danym pojęciem

c.)  PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA (ZASADNICZA CZĘŚĆ WYWODU) – aplikacja dotychczasowego wywodu do identyfikowanych przez Autora hasła współczesnych problemów teoretycznych i praktycznych

d.)  REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI – ukazanie różnych sposobów prezentowania współczesnych problemów teoretycznych z odmiennych perspektyw przyjmowanych w nauce oraz różnych rozwiązań uzasadnianych przez badaczy, które można (należy) wprowadzać w praktyce

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE
1. Nadesłany do Redakcji tekst powinien być opracowany zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:
a) czcionka: Times New Roman,12 pkt.;
b) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
c) tekst obustronnie wyjustowany;
d) wcięcia akapitowe: standardowe;
e) tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
f) marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
g) numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;
h) cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.
2. Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 20 000-40 000 znaków ze spacjami - to jest od 0.5 do 1.0 arkuszy autorskich.
3. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 6 (konkretne przykłady) oraz Przewodnik po kodowaniu w stylu APA. Zgodnie z nim przypisy umieszcza się bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródeł w formie skróconej informacji bibliograficznej: w nawiasach podaje się nazwisko autora (ewentualnie współautorów) lub skrót tytułu źródła (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), datę wydania oraz numery stron, na które powołuje się autor pracy, np. (Smith, 2012, s. 44). Pełną bibliografię, także w stylu APA 6, należy podać na końcu artykułu w formie wykazu alfabetycznego.
4. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (.tif; .eps; .jpg) w rozdzielczości 300 dpi;
a wykresy (tylko odcienie szarości) przygotowane za pomocą Microsoft Office Excel należy dołączyć wraz z plikami źródłowymi (.xls).

Polityka prywatności

##default.contextSettings.privacyStatement##