Cyberbezpieczeństwo

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Cyberbezpieczeństwo obejmuje kwestie ochrony przed zagrożeniami powstającymi w nowym środowisku ludzkich interakcji, jakim stała się cyberprzestrzeń. Termin ten postrzegać należy jako stan, w którym ryzyko wystąpienia takich negatywnie wartościowanych zjawisk dla własnych zasobów cyfrowych w tej domenie jest niewielkie, lub też istnieje zdolność ochrony przed nimi. Można tę kategorię ujmować również jako proces zmierzający do zapewnienia pełnej ochrony wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej, a także wszystkiego, co się w niej znajduje i co ona kontroluje.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Problemy dla cyberbezpieczeństwa wywodzą się z procesów rewolucji informatycznej, która rozpoczęła się w połowie XX wieku. Niemniej, pierwsze poważne zagrożenia pojawiły się dopiero w latach 80. XX wieku, czego symbolem było pojawienie się środowiska hakerskiego. Do profesjonalizacji różnych form przestępczości komputerowej doszło dopiero na początku XXI wieku.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego wywodzą się bezpośrednio z cech charakterystycznych cyberprzestrzeni jako nowej sfery ludzkiej aktywności. Ich powstawaniu sprzyja m.in. trudność wykrywania sprawców cyberataków, relatywnie niskie koszty ich przeprowadzania, a także brak wywiadu strategicznego w tej domenie.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa wiąże się z działaniami o charakterze organizacyjnym, prawnym oraz technicznym. Niestety pełne przeciwdziałanie zagrożeniom w tym wymiarze nie jest możliwe. Z jednej strony, wynika to z samej specyfiki cyberprzestrzeni. Z drugiej natomiast, poziom współpracy międzynarodowej w tym zakresie jest niewystarczający. Najczęściej podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa koncentruje się na szeroko pojętej profilaktyce, przejawiającej się m.in. utrzymywaniem dobrych praktyk w zakresie korzystania z urządzeń teleinformatycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bay, M. (2016). What is Cybersecurity? In search of an encompassing definition for the post‑Snowden era. French Journal for Media ­Re­search, 6, 1–28.

Bendovschi, A. (2015). Cyber‑attacks – Trends, Patterns and Security Countermeasures. Procedia Economics and Finance, 28, 24–31.

Craigen, D., Diakun‑Thibault, N., & Purse, R. (2014). Defining Cybersecurity. Technology Innovation Management Review 4, 13–21.

Dossett, J. (2021). A timeline of the biggest ransomware attacks. CNET. Pobrane z: https://www.cnet.com/personal-finance/crypto/a-timeline-of-the-biggest-ransomware-attacks/ (dostęp 10.10.2022).

Jordan, T. (2011). Hakerstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lakomy, M. (2015). Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lewis, J.A. (2006). Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection. Washington D.C.: Center for Strategic & International Studies.

Dunn‑Cavelty, M. (2008). Cyber‑security and Threat Politics. US Efforts to Secure the Information Age. Abingdon‑on‑Thames: Routledge.

Russia & 2016 Election. (2017). Fireye. Pobrane z: https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/solutions/pdfs/st-senate-intel-committee-russia-election.pdf (dostęp 05.09.2022).

Schmitt, M.N. (red.). (2013). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Cambridge: Cambridge University Press.

Security Tip (ST04‑001). Cybersecurity & Infrastructure Protection Agency. Pobrane z: https://www.cisa.gov/uscert/ncas/tips/ST04-001 (dostęp 10.09.2022).

Sienkiewicz, P. (2017). Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ekonomiczne Problemy Usług, 126, 249–258.

The Battle of Bugs. (2020). Open Refactory. Porane z: https://www.openrefactory.com/intelligent-code-repair-icr/#_ftnref2 (dostęp 10.09.2022).

Wasiuta, O., Klepka, R. (red.). (2020). Vademecum bezpieczeństwa in­for­macyjnego. Kraków: Wydawnictwo Libron i AT Wydawnictwo.

Zaharia, A. (2022). 300+ Terrifying Cybercrime and Cybersecurity Statistics. CompariTech. Pobrane z: https://www.comparitech.com/vpn/cybersecurity-cyber-crime-statistics-facts-trends/ (dostęp 10.10.2022).