Ochrona granicy państwa

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Rola granicy odnosi się do wyznaczenia obszaru państwa, w obrębie którego sprawuje ono swoją zwierzchność oraz zachowuje suwerenność. Ochrona granicy państwowej jest elementem bezpieczeństwa państwa i jest zadaniem wielopłaszczyznowym, polegającym na organizacji przedsięwzięć administracyjno‑politycznych, w tym militarnych, które państwo podejmuje w celu zachowania swojej suwerenności.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Podstawowym elementem każdego państwa jest jego terytorium. Jest ono przestrzenią, w obrębie której ludność egzystuje i może się rozwijać. Na przestrzeni wieków wzrost liczby państw spowodował zwiększenie liczby granic pomiędzy nimi. Konsekwencją tych zmian była konieczność określenia zarówno nowej struktury, jak i funkcji granic.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Artykuł podejmuje następujące problemy: wskazuje na typologie granic. Wyjaśnia, czym jest system ochrony granic oraz system zarządzania granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, a także przedstawia znaczenie migracji we współczesnym świecie.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Jednym z działań podejmowanych przez państwo w celu zagwarantowania najwyższych wartości jest sprawnie funkcjonujący system ochrony granicy państwowej, potrafiący dopasować się oraz sprostać zmiennemu środowisku bezpieczeństwa oraz pojawiającym się zagrożeniom. Przeprowadzona analiza pojęcia ochrony granicy państwowej potwierdza, jak złożony jest to proces. Współczesne granice funkcjonują w inny sposób i w innym zakresie niż w niedalekiej przeszłości, a ich obecna percepcja odnosi się do zmian w kontekście poczucia obywatelstwa, tożsamości narodowej oraz zachowania suwerenności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baczwarow, M., & Suliborski, A. (2002). Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ehrlich, L. (1958). Prawo międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Hartshorne, R. (1933). Geographic and political boundaries in Upper Silesia, Annals of the Association of American Geographers.

Hollingshead, A.B. (1939), Human Ecology. W: R.E. Park (red.), An Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes & Noble.

Kalisiewicz, D., & Petrozolin‑Skowrońska, B. (red.). (1995). Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2: D–H. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klafkowski, A. (1969). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Komisja Europejska (KE). (2021). Imigranci w społeczeństwie euro­pejskim – ogólne dane liczbowe. Pobrane z: https://commission.europa.eu/strategy‑and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pl (dostęp: 10.05.2023).

Mróz, B. (2016). System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Journal of Modern Science, 2.

O’Dowd, L., & Wilson, T.M. (1996). Frontiers of sovereignty in the new Europe. W: L. O’Dowd, & T.M. Wilson (red.), Borders, Nations and State: Frontiers of Sovereignty in the New Europe. Aldershot: Brookfield.

Paasi, A. (1998). Boundaries as Social Process. Territoriality In the Word of Folks. Geopolitics, 3.

Szymczak, M. (red.). (1993). Słownik Języka Polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żmigrodzki, P., Bańko, M., Batko‑Tokarz, B., & in. (red.). (2018). Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.