Policja

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Policja to podmiot ściśle związany z instytucją państwa i jego podstawową funkcją reglamentacyjno‑represyjną. Zwykle jest to formacja stworzona wzór wojskowy, umundurowana i uzbrojona, przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymania porządku publicznego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przedmiot bezpieczeństwa i jego funkcje zmieniały się wraz ewolucją ustrojową i polityczną państwa. W XVIII wieku, gdy kształtowały się zręby nowożytnej administracji państwowej, zagadnienia związane z bezpieczeństwem znalazły swoje miejsce w resorcie spraw wewnętrznych. Można uważać, że w pierwszej połowie XIX wieku ukształtowały się zręby instytucji policyjnych we współczesnym rozumieniu.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Współcześnie policja może mieć wyspecjalizowany charakter i zajmować się poszczególnymi obszarami bezpieczeństwa publicznego lub określonymi kategoriami zagrożeń. W związku z tym można wyróżnić służby zajmujące się walką z ­przestępczością zorganizowaną, bezpieczeństwem drogowym, wykonujące zadania kontrterrorystyczne czy też zwalczające cyberprzestępstwa.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Służby policyjne w Europie i na świecie realizują dwie podstawowe funkcje: prewencyjną (zapobiegawczą) i represyjną (walka z przestępczością i naruszeniami porządku publicznego). Wewnętrzna organizacja, uprawnienia oraz status służbowy są ściśle powiązane z realizacją poszczególnych funkcji. Istotną cechą charakterystyczną współczesnych służb policyjnych jest poziom uspołecznienia, czyli wpływu społeczeństwa na charakter działalności policji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Carrot, G. (1992). Histoire de la police française. Tableaux, chronologie, iconographie. Paris: Tallandier.

Cohen, N. (1994). Inside Story: Heading for trouble. Michael Howard’s strategy on crime. The Independent z dnia 20 września 1994. Pobrane z: https://www.independent.co.uk/life‑style/inside-story-heading-for-trouble-michael-howard-s-strategy-on-crime-faces-opposition-from-police-judges-and-the-prison-service-nick-cohen-reports-1395359.html (dostęp: 22.02.2022).

Gulczyński, M. (2007). Nauka o polityce. Podręcznik akademicki. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Hiltrup. (2011). Deutsche Hochschule der Polizei. Hiltrup – größter Stadtteil in Münsters Süden. Pobrane z: https://muenster-hiltrup.de/bildung-soziales-generationen/deutsche-hochschule-der-polizei (dostęp: 22.02.2022).

McNiffe, L. (1997). A history of the Garda Síochána. A social history of the force 1922–52, with an overview of the years 1952–97. Dublin: Wolfhound Press.

Misiuk, A. (1996). Systemy policyjne na świecie. Dotychczasowe doświadczenia oraz kierunki rozwoju. Przegląd Policyjny, 2, 42–68.

Misiuk, A. (2008). Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Misiuk, A. (2013). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Misiuk, A., Letkiewicz, A., & Sokołowski, M. (2012). Policje Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Petrażycki, L. (2002). O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Polizei‑Schweiz. (2017). Tägerwilen TG – Vermisster 52‑jährige Mann wohlauf. Pobrane z: https://www.polizei-schweiz.ch/taegerwilen-tg-vermisster-52-jaehrige-mann-wohlauf/ (dostęp: 22.02.2022).

Terrill, R.J. (2015). World Criminal Justice Systems. A Comparative Survey. New York–London: Routledge.