Terroryzm

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Terroryzm jest różnie umotywowaną i realizowaną z naruszeniem istniejącego porządku prawnego formą przemocy polityczno‑społecznej (lub groźbą jej użycia), podjętą przez pojedyncze osoby lub grupy osób, a nawet państwa, skutkującą wywołaniem strat fizycznych, psychicznych, materialnych itp., a przeprowadzoną za pomocą różnorodnych środków i metod działania. Przemoc ta jest wymierzona w cel lub cele bezpośrednie albo pośrednie, przy których pomocy sprawca chce osiągnąć finalny efekt.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Zjawisko terroryzmu obejmuje różnorodne okresy historyczne, począwszy od starożytności, przez jego stosowanie w średniowieczu, podczas podbojów kolonialnych, rewolucji francuskiej oraz rosyjskiej, pierwszej i drugiej wojny światowej, zimnej wojny czy wydarzeń, które rozegrały się 11 września 2001 roku, a skończywszy na współczesnych atakach generowanych przez podmioty państwowe i pozapaństwowe.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Zjawisko terroryzmu to suma składowa wielu różnorakich determinantów. Jest ono realizowane zarówno w wymiarze fizycznym, jak i wirtualnym, obejmując zróżnicowane elementy dotyczące np. profilu sprawcy, form i metod działania, źródeł, przyczyn i motywów postępowania, celów ataku, ich skutków, przeciwdziałania oraz zwalczania terroryzmu itp. Uwzględnić należy ponadto wielość, a także różnorodność jego rodzajów.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Mamy do czynienia z ponadczasowym i globalnym wyzwaniem, które wciąż podlega, w większym lub mniejszym stopniu, ewolucji. Dotyczy ona wielu różnych aspektów, w tym np. taktyki czy strategii działania terrorystów. Oznacza to m.in. wykorzystywanie przez nich coraz bardziej nowoczesnych i wyszukanych technologii. Stan ten wymaga zatem nie tylko ciągłego monitorowania i prognozowania terrorystycznego zagrożenia, ale także wypracowywania wciąż nowych oraz bardziej efektywnych metod jego zwalczania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baudrillard, J. (2005). Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers. Tłum. R. Lis. Warszawa: Wydawnictwo Sic.

Bolechów, B. (2007). Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Chaliand, G., & Blin, A. (2020). Historia terroryzmu. Od starożytności do Da’isz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Country Reports on Terrorism 2020. (2021). U.S. Department of State Bureau of Counterterrorism by Development Services Group, Inc. Global Terrorism Trends and Analysis Center. Pobrane z: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/

Country_Reports_on_Terrorism_2020.pdf (07.02.2023).

Global Terrorism Index 2022. (2022). Measuring the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, Sydney, March 2022, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web.pdf (18.02.2023).

Hoffman, B. (2001). Oblicza terroryzmu. Tłum. H. Pawlikowska-Gannon. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.

Horgan, J. (2008). Psychologia terroryzmu. Tłum. A. Jaworska‑Surma. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rapoport, D. (2004). The Four Waves of Modern Terrorism. W: A. Conin, & J. Ludes (red.), Attacking Terrorism Element of a Grand Strategy. Washington: Georgetown University Press.

Schmid, A., & Jongman, A. (1988). Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature. New Brunswick: Transaction Publ.

Weinberg, L. (2019). A History of Terrorism. W: A. Silke (red.), Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism. London–New York: Routledge.

Weinberg, L., Pedahzur, A., & Hirsch‑Hoefler, S. (2004). The Challenge of Conceptualizing Terrorism. Terrorism and Political Violence, 4.

Wejkszner, A. (2018). Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej. Warszawa: Difin.

Wojciechowski, S. (2013). Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, Przejawy, Przyczyny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Wojciechowski, S. (2022). The Global Pandemic of Terrorism – Another Mutation of the Terrorist Virus. Przegląd Strategiczny, 15.

Wojciechowski, S., & Osiewicz, P. (2017). Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu. Warszawa: Difin.

Watson Institute (2021). Costs of War U.S. Budgetary Costs of Post‑9 11 Wars. Pobrane z: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Costs%20of%20War_U.S.%20Budgetary%20Costs%20of%20Post-9%2011%20Wars_9.1.21.pdf (24.04.2023).