Ochrona ludności

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Ochrona ludności (civil protection) to całość przedsięwzięć obejmujących działania realizowane przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz inne instytucje mające na celu zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia społeczeństwa, a także środowiska naturalnego oraz innych warunków niezbędnych do przetrwania człowieka w obliczu wszelkich zagrożeń naturalnych i tych wynikających z działalności ludzkiej, w tym konfliktów zbrojnych oraz czynów zabronionych według obowiązujących przepisów prawa. Katalog podejmowanych działań na rzecz ochrony ludności obejmuje czynności zapobiegawcze (przed wystąpieniem zagrożenia) oraz reagowanie (po zaistnieniu zagrożenia).

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Obowiązek ochrony ludności jest elementarnym zadaniem państwa. Początkowo zadanie to odnosiło się niemal wyłącznie do aspektów związanych z zagrożeniami militarnymi, jednak wraz rozwojem cywilizacyjnym zaczęto szerzej rozpatrywać ochronę ludności, włączając w nią również inne dziedziny i stany, w jakich może znajdować się państwo.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Problematyka ochrony ludności jest bardzo złożona. Nie ma zgodności wśród badaczy co do sposobu wyjaśnienia tego terminu. Wynika to przede wszystkim z odmiennych założeń naukowych oraz doświadczeń zdobytych podczas pracy w różnych instytucjach na rzecz bezpieczeństwa.
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Współczesne środowisko bezpieczeństwa potwierdza słuszność całościowego podejścia do problematyki ochrony ludności. Niezbędne jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu zarówno w czasie pokoju czy kryzysu, jak i w warunkach wojny oraz okupacji. Dużym wyzwaniem jest ochrona ludności w czasie konfliktów zbrojnych, dlatego też konieczne jest holistyczne podejście terminologiczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bakken, M., & Rhinard, M. (2013). Anvil. Analysis of Civil Security Systems in Europe – Sweden Final Report. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs.

Berbecki, L. (1938). Piętnastolecie L.O.P.P. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Kilter, W., Czuryk, M., & Karpiuk, M. (red.). (2013). Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Kośmider, T. (2021). Determinants of the process of creating national security. Journal of Security and Sustainability Issues, 11, 287–299.

Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publishers Inc.

Suwart, J. (1986). Kronika Obrony Cywilnej w Polsce (1922–1984). Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”.

Trocha, J. (2017). Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego. Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, 8(1), 8–40.

Trocha, J. (2020). Propedeutyka ochrony ludności w Polsce. Problemy. Możliwości. Perspektywy. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Zwęgliński, T., Gromek, P., Gikiewicz, M., & Prędecka, A. (2015). The BaltPrevResilience Monograph Report on Awareness Raising, Bridging and Building Community Resilience in the Baltic Sea Region. Warsaw–Karlstad: The Main School of Fire Service.