Katolicka nauka społeczna wobec zagadnień bezpieczeństwa

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W artykule przedstawiono stosunek katolickiej nauki społecznej do wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem: wojny (w tym koncepcję wojny sprawiedliwej oraz stosunek papieża Franciszka do wojny na Ukrainie), pokoju, migracji, ubóstwa, terroryzmu oraz bezpieczeństwa ekologicznego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Historyczna analiza zagadnień bezpieczeństwa, w tym koncepcji wojny sprawiedliwej, obejmuje ujęcia starożytne (zwłaszcza św. Augustyna z Hippony), średniowieczne (św. Tomasz z Akwinu), zasadniczo koncentrując się na ideach prezentowanych przez Kościół katolicki w XX wieku i epoce po Soborze Watykańskim II.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Choć generalne zasady wystrzegania się wojny i dążenia do pokoju w katolickiej nauce społecznej pozostały niezmienne, na przestrzeni dziejów możemy dostrzec, że zakres dopuszczalności wojny jako środka służącego ochronie bezpieczeństwa ludzi w tejże nauce zmieniał się, na co wpływ miał charakter wojen w danej epoce. Szczególną rolę odegrała w tym kontekście II wojna światowa i broń masowego rażenia, które doprowadziły do zaniechania przez Kościół używania terminu „wojna sprawiedliwa”.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Katolicka nauka społeczna wobec zagadnień bezpieczeństwa ma charakter normatywny. Rekomenduje między innymi zakorzenienie działania człowieka w poszukiwaniu różnego rodzaju bezpieczeństwa w sferze duchowej, szeroką i głęboką współpracę międzynarodową, zaradzanie niedostatkom materialnym i społecznych osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji, dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyn św. (1977). O Państwie Bożym. Tłum. W. Kornatowski. Warszawa: PAX.

Franciszek. (2015). Laudato si’. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek. (2015b). Dialog nie może być inny, jak otwarty i naznaczony szacunkiem. Wiadomości KAI, 45, 20–21.

Franciszek. (2020). Fratelli tutti. Kraków: Wydawnictwo M.

Jan XXIII. (1963). Pacem in terris. Wrocław: Księgarnia Archidiecezjalna.

Jan Paweł II. (1979). Redemptor hominis. W: Encykliki Jana Pawła II. Warszawa: Sowa.

Jan Paweł II. (1987). Solicitudo rei socialis. W: Encykliki Jana Pawła II. Warszawa: Sowa.

Jan Paweł II. (2000). Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dzien_pokoju_01012000.html (21.01.2023).

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK). (1994). Poznań: Pallottinum.

Minois, G. (1998). Kościół i wojna. Tłum. A. Szymanowski. Warszawa: Volumen.

Paweł VI. (1975). Pojednanie drogą do pokoju. Orędzie na VIII Światowy Dzień Pokoju 1975. W: Paweł VI, Jan Paweł II. Orędzia papieskie na światowy dzień pokoju. Lublin: KUL.

Pius XII. (1944). Orędzie radiowe Ojca Świętego Piusa XII w piątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej z dnia 1 września 1944 roku. Pobrane z: https://www.ekai.pl/dokumenty/oredzie-radiowe-wygloszone-1-wrzesnia-1944/ (10.01.2023).

Sobór Watykański II (SW II). (1965). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Poznań: Pallottinum.

Tomasz z Akwinu. (1967). Suma teologiczna (Miłość). Tłum. A. Głażewski. Londyn: Veritas.

Tomasz z Akwinu. (1986). Suma teologiczna (Prawo). Tłum. S. Bełch. Londyn: Veritas.