Bezpieczeństwo społeczne

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Bezpieczeństwo społeczne polega na zapewnieniu materialnych środków do utrzymania (bezpieczeństwo socjalne) oraz na zapewnieniu gwarancji rozwoju dla jednostek (bezpieczeństwo rozwojowe).

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Rozważania nad bezpieczeństwem społecznym można sytuować w ramach badań nad bezpieczeństwem narodowym oraz analizy polityki społecznej, w tym polityki socjalnej. Początki systemowego myślenia o bezpieczeństwie społecznym należy upatrywać i powiązać z koncepcją human security, która w przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego kładzie nacisk na potrzeby jednostek i społeczności, co pozwala na bardziej kompleksowe podejście do problemów bezpieczeństwa społecznego.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Państwo, przyjmując rolę podstawowego gwaranta bezpieczeństwa społecznego, implementuje odmienne strategie w zakresie jego poziomu, uzależniając go od próby rozwiązania dylematu „ile wolności a ile bezpieczeństwa?” w działaniach państwa.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Współczesne państwa dobrobytu muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i problemami. Tradycyjny model skupiał się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego poprzez transfery finansowe. Globalizacja, zmiany technologiczne i demograficzne, a także rosnąca różnorodność społeczna sprawiły, że tego typu podejście stało się niewystarczające. Państwa zaczęły więc modyfikować działania w kierunku aktywnej polityki społecznej, która ma na celu wspieranie obywateli w zdobyciu umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy. Skupiono się na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w znalezieniu pracy, poprawie zdolności zawodowych, edukacji oraz wsparciu dla przedsiębiorczości. Państwo stało się aktywnym partnerem dla obywateli, dzięki czemu mogło zapewnić trwalsze rozwiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także poprawić swoją zdolność do przystosowania się do zmian gospodarczych i społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security. A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Cieślarczyk, M. (2009). Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‑Humanistycznego w Siedlcach.

Dziewięcka‑Bokun, L. (1999). Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziewięcka‑Bokun, L. (2009). Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego. W: J. Supermat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Księżopolski, M. (2001). Bezpieczeństwo socjalne. W: B. Rysz‑Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR.

Leszczyński, M. (2009). Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Luhmann, N. (1994). Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Tłum. W. Lipnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marczuk, K.P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem. W: S. Sulowski, & M. Brzeziński (red.). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Okubo, S. (2007). „Freedom from Fear and Want” and „the Right to Live in Peace”, and „Human Security”. Ritsumeikan International Affairs, 5, 1–15.

Roosevelt, F.D. (1941). The Four Freedoms. Delivered 6 January 1941. Pobrane z: http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrthefourfreedoms.htm (dostęp: 16.08.2022).

Rysz‑Kowalczyk, B. (2007). Teoria kwestii i problemów społecznych. W: G. Firlit‑Fesnak, & M. Szylko‑Skoczny (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrabacz, A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Szarfenberg, R. (2003). Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne. Referat wygłoszony na konferencji „Bezpieczeństwo socjalne” w Ustroniu 2003. Pobrane z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ (dostęp: 20.06.2022).

Szatur‑Jaworska, B., & Firlit‑Fesnak, G. (1994). Leksykon pojęć socjalnych. Wybrane terminy z polskiej i niemieckiej polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Szumlicz, T. (2005). Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Brandta.

United Nations Development Program. (1994). Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press.