Wywiad

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Termin „wywiad” (intelligence) w znaczeniu szerokim odnosi się do wszystkich kategorii wywiadu, m.in. zagranicznego, krajowego (kontrwywiadu), tajnych operacji (covert action) i innych aspektów działalności wywiadowczej. W tym kontekście, ze względu na dużą liczbę definicji tego pojęcia, należy wyszczególnić pewne cechy wspólne, które można zawęzić do czterech głównych grup: wywiad jako informacja, proces, misja i organizacja.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Początek badań nad wywiadem (intelligence studies) datuje się na lata 50. XX wieku. Od tego czasu trwa dyskusja nad kompleksową definicją pojęcia wywiadu. Mimo to nadal nie wypracowano definicji akceptowanej przynajmniej przez większość naukowców. Definicje prawne, zawarte w aktach prawnych różnych państw, występujące w oficjalnych dokumentach rządowych, są z kolei zazwyczaj bardzo ogólne i nie wyczerpują istoty tematu.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Podstawową kwestią jest postrzeganie wywiadu jako informacji (rozumianej też jako wiedza), która ma pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zanim informacja wywiadowcza, jako efekt pracy wywiadu, trafi do określonych odbiorców, musi zostać odpowiednio przetworzona, w ramach procesu określanego jako cykl wywiadowczy (intelligence cycle). Elementem wywiadu jest również działalność pozainformacyjna nazywana misją, do której zalicza się misję kontrwywiadowczą oraz tajne operacje wywiadu (covert action). Ostatnim elementem definicji wywiadu jest jego organizacja, czyli funkcjonowanie służb wywiadowczych i ich umiejscowienie w strukturze państwa.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: W poszukiwaniu kompleksowej definicji terminu „wywiad” naukowcy i praktycy proponowali szereg różnych rozwiązań – od niezwykle szerokich do bardzo wąskich definicji, a nawet całkowitą rezygnację z prób ich wypracowania i skupienie się na praktycznych aspektach działalności wywiadowczej. Wydaje się jednak, że wyszczególnienie cech wspólnych występujących w większości definicji jest najrozsądniejszym rozwiązaniem i może najlepiej wyjaśnić istotę omawianego pojęcia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agencja Standaryzacyjna NATO. (2014). AAP‑6 Słownik terminów i definicji NATO. Bruksela.

Central Intelligence Agency. (1999). A Consumer’s Guide to Intelligence. The Office: Washington DC.

Gill, P., & Phythian, P. (2018). Intelligence in An Insecure World. Cambridge: Polity Press.

Gruszczak, A. (2016). Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community. London: Palgrave Macmillan.

Herman, M. (1998). Diplomacy and intelligence. Diplomacy & Statecraft, 1–22.

Johnson L.K. (2010). National Security Intelligence. Oxford: Oxford University Press.

Kahn, D. (2009). An historical theory of intelligence. W: P. Gill, S. Marrin, & M. Phythian (red.), Intelligence Theory. Key questions and debates, (s. 4–15). New York–London: Routledge.

Kent, S. (1965). Strategic Intelligence for American World Policy. Hamden: Archon Books.

Kamiński, M. (2021). Ewolucja wywiadu jako instytucji państwa. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Lowenthal, M.M. (2017). Intelligence. From secrets to Policy. Seventh Edition. Washington: SAGE Publications.

Marrin, S. (2016). Improving Intelligence Studies as an Academic Discipline. Intelligence and National Security, 31, 266–279.

Minkina, M. (2014). Sztuka wywiadu w państwie współczesnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Office of the Director of National Intelligence. (2011). U.S. National Intelligence. An Overview 2011. Washington DC.

Random, R.A. (1958). Intelligence as a Science. Studies in Intelligence, 1–9. Pobrane z: https://www.cia.gov/static/d16120403697aaf 33a5671b8c1edba95/Intelligence-as-a-Science.pdf (dostęp: 25.05.2023).

Richelson, J.T. (2018). The U.S. Intelligence Community. New York–London: Routledge.

Stout, M., & Warner, M. (2018). Intelligence is as intelligence does. Intelligence and National Security, 33.

Warner, M. (2002). Wanted. A Definition of „Intelligence”. Understanding Our Craft. Studies in Intelligence, 46, 1–13.

Zalewski, S. (2005). Służby specjalne w państwie demokratycznym. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.