Kościół katolicki a kultura

Opublikowano
lutego 16, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W niniejszym tekście Kościół jest rozumiany jako wspólnota wszystkich ochrzczonych w Kościele katolickim, kultura zaś jako wysiłek człowieka mający na celu osiągnięcie pełni własnego człowieczeństwa i uczynienie życia społecznego bardziej ludzkim.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Chrześcijaństwo w ciągu dziejów wywierało wpływ na różne kultury. Na ogół nie dochodziło wówczas do ich zniszczenia przez chrystianizm, lecz raczej do pewnej symbiozy, a zatem prób wyrażenia nowych treści w ramach zastanej kultury oraz eliminacji jedynie tych jej elementów, które były jawnie sprzeczne z tą religią.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: We współczesnej dyskusji akademickiej ważne miejsce zajmuje spór o kulturę w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Kościół, uznając istnienie kultur w liczbie mnogiej, broni istnienia także kultury w liczbie pojedynczej, której pojedynczość wynika z istnienia jednej niezależnej od czasu i miejsca ludzkiej natury.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W kulturze Zachodu dochodzi do unieważnienia profilu kultury opartej na chrześcijańskiej antropologii. Zadaniem Kościoła jest przypominanie o nienaruszalnej godności człowieka, zakorzenionym w ludzkiej naturze porządku moralnym i powołaniu człowieka do życia wiecznego. Istotne jest także poszukiwanie języka, w którym można byłoby te treści wyrazić w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Burszta, W.J. (1997). Wielokulturowość. Pytania pierwsze. W: M. Kempny, A. Kapciak & S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicze społeczeństwa polskiego, (s. 23–31). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Cyceron. (1931). Tusculanes. Tłum. J. Humbert. Paris: „Les Belles Lettres”.

Franciszek. (2013). Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Kraków: Wydawnictwo M.

Gierycz, M. (2017). Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Jan Paweł II. (1982). Przemówienie do uczestników Krajowego Kongresu Kościelnego Ruchu na rzecz Kultury (16.01.1982). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/january/documents/hf_jp-ii_spe_19820116_impegno-culturale.html (dostęp: 10.10. 2022).

Jan Paweł II. (2006). Adhortacja Catechesi tradendae. W: Dzieła zebrane, T. 2. (s. 17–62). Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II. (2007). Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. W: Dzieła zebrane, T. 4. (s. 824–833). Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II. (2008a). Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż. W: Dzieła zebrane, T. 10. (s. 99–108). Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II. (2008b). Homilia w czasie Mszy Św., Włocławek, 07.06.1991. W: Dzieła zebrane, T. 9. (s. 526–530). Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II. (2009). Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 05.10.1995. W: Dzieła zebrane, T. 12. (s. 127–135). Kraków: Wydawnictwo M.

Justyn. (1975). Apologia. W: M. Michalski (red.), Antologia literatury patrystycznej, T. 1. (s. 91–99). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK). (2020). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Paweł III. (1537). Sublimus Dei. Pobrano z: https://pl.soc.religia.narkive.com/RdQLw8Yv/pawe-iii-encyklika-sublimus-dei-1537-o-indianach (dostęp: 10.10.2022).

Pius XII. (1951). Evangelii Preacones. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_02061951_evangelii-praecones.html (dostęp: 10.10.2022).

Pius XII. (1956). Allocutio, Acta apostolicae sedis, nr 48, 210–216.

Ratzinger, J. (2021). Bóg wiary i Bóg filozofów. Rozum filozoficzny – kultura – Europa – społeczeństwo, Cz. 1. Tłum. J. Merecki. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rickert, H. (1998). Człowiek i kultura. Tłum. B. Borowicz-Sierocka. W: A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. (s. 25–27). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Scruton, R. (2002). Słownik myśli politycznej. Tłum. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sobór Laterański IV. (2003). Konstytucje. W: A. Baron & H. Pietras (red.), Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. T. 2: (869–1312). (s. 220–325). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Spaemann, R. (2012). Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje. Tłum. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Surlis, P. (1986). The Relation between Social Justice and Inculturation in the Papal Magisterium. Irish Theological Quarterly, 52, 245–267.

Wojciechowski, M. (2006). Dzieje spotkania. Chrześcijaństwo a kultura grecka. Więź, 3, 46–55.