Prawo i moralność

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przy definiowaniu relacji prawa i moralności należy uwzględnić fakt, że każde z pojęć składowych jest wieloznaczne. Ustalenie rodzaju tej zależności będzie zależało od tego, w jakim konkretnym znaczeniu prawo oraz moralność zostaną określone w ich wzajemnej relacji.

ANALIZA HISTORYCZNA: W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że zwolennicy pozytywizmu prawniczego głoszą tezę o rozdziale prawa i moralności. Z kolei niepozytywiści propagują tezę o konieczności związku prawa i moralności.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Z perspektywy teorii zbiorów, zawartość treściowa norm prawnych i norm moralnych w pełni opisuje możliwe relacje między dwoma zbiorami. Zależności treściowe między prawem a moralnością ujmowane są również w odniesieniu do zakresu podmiotowej i przedmiotowej regulacji tych norm oraz ich kwalifikacji.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Na styku prawa i moralności powstaje wiele kwestii spornych. Fundamentalną wagę ma sprawa określenia istoty moralności w kontekście sporu zwolenników relatywizmu oraz uniwersalizmu wartości. Charakter podstawowy mają pytania o ludzką naturę oraz o status antynomii dobra i zła. Dotychczas nie udzielono na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Downloads

Download data is not yet available.