Przywództwo

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W tekście przedstawiono trzy podstawowe definicje przywództwa odzwierciedlające debatę teoretyczną pomiędzy przedstawicielami paradygmatów: atrybutywnego, sytuacyjno-relacyjnego oraz procesualnego.

ANALIZA HISTORYCZNA: Wskazano – w ujęciu historycznym – na źródła rozbieżności w traktowaniu fenomenu przywództwa.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Dokonano systematyki wymiarów i funkcji przywództwa, zaprezentowano także podstawową typologię procesu. W części krytycznej zwrócono uwagę na konieczność odejścia od traktowania lidera jako jedynego podmiotu procesów przywództwa oraz uwzględnienia w analizach zwolenników udzielających poparcia.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wskazano na dysfunkcje przywództwa w ustrojach totalitarnych oraz na przejawy kryzysu komunikacji w procesach przywództwa w ustrojach demokratycznych.

Downloads

Download data is not yet available.