Wspólnota polityczna

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie wspólnota polityczna jest wieloznaczne. Wychodząc od greckiego źródłosłowu tego, co polityczne, rozumiem przez nie wspólnotę państwową. Takie też rozumienie czynię horyzontem znaczeniowym moich przemyśleń.

ANALIZA HISTORYCZNA: odsłania różnorodność interpretacji skupionych na naturze tego politycznego ciała, jego wspólnotowości, korporacyjności czy stowarzyszeniowości, ukazując wielość podejść, inspiracji, kontynuacji i polemik, które mimo różnic tworzą swoistą sieć powiązań i/lub odniesień między sobą.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przenosi punkt ciężkości z zagadnienia natury tego ciała na zagadnienie jego polityczności.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: podnosi szereg kwestii wymagających namysłu, jak: spór o postać politycznej zrzeszeniowości; zagadnienie spoiwa takich ciał; kwestia istoty polityczności i etyczności w odniesieniu do tego, co polityczne oraz polityczności w odniesieniu do tego, co etyczne; problem współczesnych koncepcji obywatelskości.

Downloads

Download data is not yet available.