Natura sumienia i jego konflikty

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Sumienie to wrodzone każdemu człowiekowi narzędzie pozwalające mu odczytać, co powinien w danej sytuacji moralnej uczynić. Staje ono niejako pomiędzy obiektywnym światem prawdy, dobra i wartości, a konkretną jednostką w jej niepowtarzalnej sytuacji i w obliczu dylematu dotyczącego tego, co należy zrobić w danych okolicznościach. Sumienie jest zatem narzędziem pozwalającym zastosować obiektywną prawdę o dobru do jednostkowej sytuacji moralnej konkretnego człowieka.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W historii pojawiło się wiele teorii opisujących naturę sumienia, które można uporządkować w trzy podstawowe nurty: racjonalistyczny (stoicyzm, Orygenes, Tomasz z Akwinu, Kant), woluntarystyczny (Sokrates, Augustyn z Hippony, Hegel, Nietzsche) i emotywistyczny (Pascal, Rousseau, Schopenhauer). Współcześnie układ sił się nieco zmienił, gdyż – w dużym przybliżeniu – w XX wieku nurt woluntarystyczny i emotywistyczny połączyły się, tworząc nurt autonomiczny, zaś tradycja racjonalistyczna przetransformowała się w nurt aksjonomiczny.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Istnieją dwie grupy konfliktów związanych z naturą sumienia. Po pierwsze, są to konflikty sumienia par excellence, czyli takie, w których jednostka znajduje się w sytuacji dylematu moralnego: rozpoznaje różne opcje działania, z których jedno jest nakazywane przez głos sumienia, a pozostałe są wymagane przez inne autorytety: prawo, kulturę, religię, emocje, bliskie osoby itp. Drugą grupą konfliktów są te pojawiające się na styku sumienia jednostki oraz nakazów, praw państwowych i dobra wspólnego.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Filozofia europejska wypracowała bardzo precyzyjne normy i narzędzia rozwiązywania konfliktów sumienia i konfliktów o sumienie. Bezwzględny prymat sumienia jednostki powinien być chroniony zarówno przed zakusami innych władz osoby ludzkiej, jak i przez uzurpacjami ze strony państwa, do czego służy przede wszystkim nowożytna zasada wolności sumienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyn z Hippony. (2009). Myśli. Tłum. Z. Kubiak. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Buttiglione, R. (2005). Prymat sumienia w polityce. Tłum. J. Merecki. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

DKP. (1989). Deklaracja kolońska przeciw ubezwłasnowolnieniu za katolicyzmem otwartym. Ethos, 2, 285–289.

Gałecki, S. (2012). Spór o sumienie. Źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana. Kraków: Universitas.

Gałecki, S. (2015). Hierarchia norm moralnych. W: P. Duchliński, & T. Homa (red.), Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej. Studia i rozprawy z etyki normatywnej, (s. 131–149). Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Gałecki, S. (2020). Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki. Kraków: Universitas.

Newman, J.H. (2000). Kazania uniwersyteckie. Piętnaście kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem Oksfordzkim między 1826 a 1843 rokiem. Tłum. P. Kostyło. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Ostrowski, W. (2001). Wprowadznie do „Utopii”. W: T. More, Utopia. Tłum. K. Abgarowicz, (s. 8–79). Warszawa: Wydawnictwo De Agostini.

Pascal, B. (2022). Myśli. Tłum. T. Boy‑Żeleński. Kraków: vis‑à‑vis.

Platon. (1999). Obrona Sokratesa. W: Dialogi. T. 1. Tłum. W. Witwicki, (s. 553–583). Kęty: Antyk.

Rorty, R. (2009). Przygodność, ironia i solidarność. Tłum. W.J. Popowski. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Styczeń, T. (2002). Etyka. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 3, (s. 269–284). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Szostek, A. (1989). Sumienie i źródła jego wiążącej mocy. Ethos, 6/7, 230–240.

Ślipko, T. (2002). Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Tomasz z Akwinu. (2010). De conscientia. O sumieniu. Tłum. A. Białek. Lublin: Wydawnictwo KUL.