Konflikty moralne a kompromis

pdf
Opublikowano
lutego 16, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Konflikt oznacza niezgodność poglądów, ocen i stanowisk, które mogą przybrać różną postać: kolizji, zatargu między zwaśnionymi stronami lub sporu między konkurencyjnymi ze sobą np. zespołami.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przedstawiam, jak konflikt i kompromis jest pojmowany w różnych naukach: humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem etyki i aksjologii.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Staram się odpowiedzieć na pytane, czym jest kompromis i na czym polega jego zastosowanie do rozstrzygania konfliktów aksjologicznych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Rekomenduję myślenie o kompromisie, które zakłada tzw. minimum moralne niepodlegające już dalszym negocjacjom. Rekomenduję, aby w praktyce rozstrzygania konfliktów dążyć do zabezpieczenia minimum etycznego, które zawsze wiąże się z dobrami (równość i sprawiedliwość) osób zaangażowanych w konflikt.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aszyk, P. (1998). Konflikty moralne a etyka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Filek, J. (2005). Antynomiczność wartości i jej konsekwencje. W: A. Węgrzecki (red.), Konflikt interesów – konflikt wartości, (s. 55–67). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Filley, C.A. (1975). Interpersonal Conflict Resolution. Minnesota: Scott, Foresman and Company.

Fumurescu, A. (2013). Compromise. A Political and Philosophical History. New York: Cambridge University Press.

Hartmann, N. (1974). Najważniejsze problemy etyki. Tłum. A. Węgrzecki. Znak, 245.

Hampshire, S. (1983). Morality and Conflict. Oxford: Blackwell Publisher.

Hare, R.M. (2001). Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota. Tłum. J. Margański. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Jaworski, R. (2004). Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Margalit, A. (2010). On Compromise and Rotten Compromises. New Jersey: Princeton University Press.

Markowski, M.P. (2019). Wojny współczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w czasach populizmu. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Ossowska, M. (1970). Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ricoeur, P. (2003). O sobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scheler, M. (1977). Resentyment a moralność. Tłum. J. Garewicz. Warszawa: Czytelnik.

Scheler, M. (1976). O zjawisku tragiczności. W: W. Tatarkiewicz (red.), Arystoteles, D. Hume. M. Scheler. O tragedii i tragiczności, (s. 69–95). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ślipko, T. (1984). Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Węgrzecki, A. (2005). Aksjologiczne tło konfliktów interesów. W: A. Węgrzecki (red.), Konflikt interesów – konflikt wartości, (s. 25–32). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Williams, B. ( 1999). Ile wolności powinna mieć wola? I inne eseje z filozofii moralnej. Tłum. T. Baszniak, T. Duliński, & M. Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.