Konflikt moralny

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Konflikt moralny to sytuacja uświadomienia sobie występowania we własnym zamierzonym lub realizowanym postępowaniu niezgodnych ze sobą lub wprost się wykluczających motywów, dążeń lub interesów, gdy przynajmniej część z nich dotyczy rzeczywistości wartości moralnych. Sytuacja ta prowadzi do czynienia dobra lub zła w zgodzie z tymi wartościami lub wbrew nim.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Analiza konfliktu moralnego towarzyszy każdemu człowiekowi w jego powszedniej aktywności, jest od zawsze przedmiotem dzieł filozoficznych i literackich, materią dociekań psychologicznych, a obecnie wchodzi w stadium formalizowania ludzkich wyborów oraz relacji międzyosobowych, a także stosunku człowieka wobec sztucznej inteligencji.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Na przykładzie wybranego konfliktu moralnego, rozpatrywanego w dwudziestowiecznej literaturze i filozofii, przedstawia się jego oryginalną analizę, wiążąc go z określonym z dylematem etycznym oraz ze zmieniającymi się okolicznościami, niebezpieczeństwem pułapki sytuacyjnej czy konfliktem aksjologicznym. Rozważania prowadzi się ze stanowiska etyki czynu opartej na spuściźnie arystotelizmu, tomizmu i personalizmu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Rozwinięciem podjętych rozważań byłoby zanalizowanie konkretnego konfliktu moralnego w języku Maritainowskiej klasyfikacji norm i w konfrontacji z procesem urzeczywistniania wartości w Wojtyłowej koncepcji osobowej struktury samostanowienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arendt, H. (1964). Responsibility under a Dictatorship. Pobrane z: https://grattoncourses.files.wordpress.com/2017/07/arendt-personal-responsibility-under-a-dictatorship.pdf (dostęp: 11.11.2022).

Arystoteles. (1984). Metafizyka. Tłum. K. Leśniak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Arystoteles. (2007). Etyka nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aszyk, P. (1998). Konflikty moralne a etyka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Chyrowicz, B. (2008). O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kant, I. (1984). Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Maritain, J. (2001). Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej. Tłum. J. Merecki. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

McConnel, T. (2002). Moral Dilemmas. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pobrane z: https://plato.stanford.edu/entries/moral-dilemmas/ (dostęp: 12.12.2022).

Ossowska, M. (2000). Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sartre, J.‑P. (1998). Egzystencjalizm jest humanizmem. Tłum. J. Krajewski. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Ślipko, T. (2010). Spacerkiem po etyce. Kraków: Wydawnictwo PETRUS.

Tomasz z Akwinu. (1962). Suma teologiczna, q. 123–140: Męstwo. Tłum. P. Bełch. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Tomasz z Akwinu. (1963). Suma teologiczna, q. 1–21: Szczęście. Uczynki. Tłum. F.W. Bednarski. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Tomasz z Akwinu. (1998). Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 2. Tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, & J. Ruszczyński. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.

Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn. W: T. Styczeń, W. Chudy, & in. (red.), „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, (s. 43–344). Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL.