Kultura i gospodarka oraz współczesna gospodarka doznań

pdf
Opublikowano
lutego 16, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W ostatnich latach badania nad wpływem kultury na rozwój gospodarczy, jak i relacje sektora kultury z gospodarką, stały się ważną częścią podejmowanych badań na styku humanistyki, nauk społecznych i ekonomicznych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Dyskusja nad związkami kultury i gospodarki była podejmowana od dawna, m.in. przez klasyków ekonomii, jak Adam Smith czy Thorstein Veblen. Obecnie relacje te są przedmiotem zainteresowania wielu badaczy definiujących kolejne obszary wzajemnego przenikania i oddziaływania, poszerzonych o takie zagadnienia, jak przemysły kultury, społeczeństwo i gospodarka doznań oraz społeczeństwo konsumpcyjne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Rola kultury w gospodarce obejmuje więcej zagadnień, niż wcześniej zakładano, m.in. poprzez dynamiczny rozwój przemysłów kultury. Dlatego kultura może być determinantem rozwoju gospodarczego, a także obszarem o istotnym ekonomicznym znaczeniu, ponieważ wprowadziła do gospodarki również sferę doznań.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Kultury i gospodarki nie możemy rozpatrywać w kategoriach odrębnych i redukować ich wzajemnych związków. Istotnymi elementami związków kultury z gospodarką stały się przemysły kultury (kreatywne), społeczeństwo i gospodarka doznań oraz społeczeństwo konsumpcyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bagby, P. (1975). Kultura i historia – prolegomena do porównawczego badania cywilizacji. Tłum. J. Jedlicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Barro, R.J., & McCleary, R.M. (2006). Religion and economic growth. Journal for the Scientific Study of Religion, 45, 149–175.

Baudillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Tłum. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Clark, G. (2007). A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World. Princeton: Princeton University Press.

Gorodnichenko, Y., & Roland, G. (2017). Culture, Institutions and the Wealth of Nations. The Review of Economics and Statistics, 3, 402–416.

Harrison, L.E., & Huntington, S.P. (2000). (red.). Culture Matters. How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books.

Hutter, M. (2011). Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań. W: B. Jung (red.), Ekonomia kultury. Od teorii do praktyki, (s. 45–52). Warszawa: Instytut Adama Mickiewicza & Narodowe Centrum Kultury.

Kapás, J. (2017). How cultural values affect economic growth. A critical assessment of the literature. Ekonomska misao i praksa, 26, 265–285.

Pine II, B.J., & Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press.

Schnidler, J. (2019). Kultura i gospodarka z perspektywy gospodarki doświadczeń. Prace Kulturoznawcze, 1, 75–93.

Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt–New York: Verlag.

Throsby, D. (2010). Ekonomia i kultura. Tłum. O. Siara. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Towse, R. (2011). Ekonomia kultury. Kompendium. Tłum. H. Dębowski, K.L. Pogorzelski & Ł.M. Skrok. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Włach, A. (2018). Wpływ odrębności kulturowych na rozwój gospodarczy. Ekonomia XXI Wieku, 3, 65–81.