Podmiotowość kulturowa

Opublikowano
lutego 16, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Podmiotowość kulturowa jest ujmowana w kontekście systemu społeczno-kulturowego oraz systemu kulturowego. Samo pojęcie podmiotowości jest wyraźnie odróżnione od sprawczości, która nie uwzględnia najbardziej centralnej kategorii – wartości podmiotowych. Podmiotowość indywidualna jest rozumiana jako stan i proces realizacji własnej indywidualności oraz przysługującego ludziom człowieczeństwa. Podmiotowość zbiorowa to zaś stan społeczeństwa i jego kultury, który sprzyja ekspresji podmiotowości indywidualnej. Podmiotowość kulturowa pojmowana jest jako: 1. Zasadnicza właściwość (dominanta) wytworów kultury, polegająca na wspieraniu podmiotowości indywidualnej i zbiorowej; 2. Respektowanie praw kulturowych ludzi i ich zbiorowości w relacjach społecznych, społecznościach i instytucjach.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W kontekście historycznym podmiotowość była interpretowana poprzez odwoływanie się do personalistycznego rozumienia osoby ludzkiej, właściwej realizmowi krytycznemu idei podmiotu, a także fenomenologicznej personae dramatis, odnoszącej się również do filozofii dramatu. Podmiotowość jest przedstawiana także jako efekt wyboru i praktykowania bycia-ku­-Dobru – w pięciu wymiarach (porządkach) świata: naturalnym, praktycznym i społecznym oraz kulturowym i transcendentnym.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Pojęcie podmiotowości kulturowej zawiera w sobie dwa pojęcia składowe: podmiotowości oraz kultury/kulturowości, które są trudne do zdefiniowania. Budzą one bardzo wiele wątpli­wości i są przedmiotem niekończących się i być może nierozstrzygalnych sporów. Oba mają jednak absolutnie centralne znaczenie dla zrozumienia człowieka oraz społeczeństwa, a także samej podmiotowości i kultury (kulturowości).

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Zdaniem Margaret S. Archer podmiotowość człowieka to efekt procesów morfogenezy i morfostazy. Uruchamia je działanie ludzkie zorientowane na realizację trosk w ramach przyjętych projektów (realizacyjnych) i wypracowanego modus vivendi z porządkami świata: naturalnym, praktycznym, społecznym oraz – dodać trzeba – kulturowym i transcendentnym. Autor hasła proponuje, aby podmiotowość rozumieć jako indywidualne i zbiorowe, świadome transcendowanie ku Dobru, poprzez wybór praktykowania idei Dobra. Kultura w tym ujęciu jest tym, co sprzyja ekspresji podmiotowości indywidualnej i zbiorowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archer, M.S. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Tłum. A. Dziuban. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Archer, M.S. (2015). Morfogeneza – ramy wyjaśniające realizmu. Tłum. D. Leonarska. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 10, 16–46.

Archer, M.S. (2019). Kultura i sprawczość. Tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo NCK.

Cassirer, E. (1977). Esej o człowieku. Tłum. A. Staniewska. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Durkheim, É. (1914). Le dualisme de la nature humaine et ses conditions sociales. Paris: F. Alcan.

Gadacz, T. (2009). Historia filozofii XX wieku, T. 1. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jan Paweł II. (2005). Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Korporowicz, L. (2011). Socjologia Kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lévinas, É. (1971). Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité. La Haye: M. Nijhoff.

Pascal, B. (2021). Myśli. Tłum. T. Boy-Żeleński. Warszawa: Hachette Polska.

Rembierz, M. (2020). Hope-Humanity-Society. Questions Concerning Hope and the Inspirations of Critical Realism. W: K. Śledzińska & K. Wielecki (red.), The Relational Theory of Society. Archerian Studies Vol. 2. Berlin: Peter Lang.

Spengler, O. (2014). Zmierzch Zachodu. Tłum. J. Marzęcki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Stein, E. (2016). Filozofia psychologii i humanistyki. Tłum. P. Janik, M. Baran & J. Gaca. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Wielecki, K. (2003). Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wielecki, K. (2012). Kryzys i socjologia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.