Sztuka w kulturze

PDF
Opublikowano
lutego 16, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: „Sztuka jest odtworzeniem rzeczy bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać, bądź wstrząsać” (W. Tatarkiewicz).

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Obejmuje dzieje pojęcia sztuka i klasyfikacje sztuk oraz wybrane wątki historii sztuki.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkości, jest przedmiotem analizy wielu nauk, w tym teorii i historii sztuki (zajmujących się istotą i dziejami sztuki) oraz socjologii, badającej społeczne funkcjonowanie sztuki (artystów, publiczność, muzea i inne instytucje mediacyjne, sztukę kanoniczną, awangardową, narodową, religijną).

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Prowadzenie badań dotyczących sztuk pięknych, obejmujących wszystkie podmioty i przedmioty świata sztuki w ujęciu diachronicznym i synchronicznym oraz funkcje sztuki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Asnyk, A. (1956). Wybór poezji. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Eco, U. (red.). (2005). Historia piękna. Tłum. A. Kuciak. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Eco, U. (red.). (2007). Historia brzydoty. Tłum. J. Czaplińska & in. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Elias, N. (2006). Mozart. Portret geniusza. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Gołaszewska, M. (1964). Zarys estetyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gombrowicz, W. (2009). Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hani, J. (1994). Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Tłum. A.Q. Lavique. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Hauser, A. (1974). Społeczna historia sztuki i literatury. Tłum. J. Ruszczycówna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Heinich, N. (1991). La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration. Paris: Minuit.

Heinich, N. (2010). Socjologia sztuki. Tłum. A. Karpowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Ingarden, R. (1966). O budowie obrazu. W: Studia z estetyki, T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ingarden, R. (1970). Dzieło sztuki i jego wartość. Przeżycie estetyczne. W: Studia z estetyki, T. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jankowski, G. (2005). Sanktuaria polskie. Warszawa: Axel Springer Polska.

Kłoskowska, A. (1964). Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kłoskowska, A. (1991). Kultura. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 1. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. Wrocław: Wiedza o kulturze.

Kłoskowska, A. (1983). Socjologia kultury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kostyrko, T. (1985). O kulturze artystycznej. Warszawa: COMUK.

Kostyrko, T., & Szpociński, A. (1989). Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Krzemień-Ojak, S. (2009) Artystów gry z kanonem. Trzy przykłady i kilka refleksji. W: A. Kisielewski (red.), Artystów gry z kulturą, (s. 35–55). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Leszczyński, W. (red.). (1991). Sztuka a religia. Warszawa: Instytut Kultury.

Matuchniak-Krasuska, A. (1999). Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Matuchniak-Krasuska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Matuchniak-Krasuska, A. (2013). Emocje w polu dóbr symbolicznych. Od Leonarda da Vinci do Jerzego Dudy-Gracza. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2.

Matuchniak-Krasuska, A. (2014). Estetyka i socjologia sztuki Stanisława Ossowskiego. Ilustracje „U podstaw estetyki” – studium wartości arty­stycznych. W: A. Sułek (red.), Ossowski z perspektywy półwiecza, (s. 79–117). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Matuchniak-Mystkowska, A. (2022). Pogranicza sportu i sztuki – analizy sztuki jenieckiej. Studium z socjologii sztuki cross-genre. Łambinowicki Rocznik Muzealny, 44.

Norwid, C.K. (2021). Wybór utworów. Warszawa: Wydawnictwo Muzeum Niepodległości.

Ossowski, S. (1966). U podstaw estetyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ossowski, S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Panofsky, E. (1971). Studia z historii sztuki. Tłum. J. Białostocki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pawłowski, T. (1987). Wartości estetyczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Sztabiński, G. (2020). Inne pojęcia estetyki. Kraków: Universitas.

Tatarkiewicz, W. (1976). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tatarkiewicz, W. (2004). Wybór pism estetycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wallis, M. (1983). Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Zolberg, V.L. (1990). Constructing a Sociology of the Arts. Cambridge: Cambridge University Press.