Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo

Opublikowano
lutego 16, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo to pojęcia ze sobą powiązane, analizowane wielowymiarowo. Przedsiębiorczość jest definiowana jako postawa i wykazywanie m.in. takich cech jak kreatywność, innowacyjność, elastyczność i podejmowanie ryzyka; zarządzanie jest określane jako proces i działalność menedżerów realizowana poprzez planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie; przywództwo definiowane jest jako proces związany z wywieraniem wpływu na innych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Rozważania na temat przedsiębiorczości, zarządzania i przywództwa pojawiły się w literaturze wiele lat temu. Poglądy dotyczące tych pojęć ewaluowały, a badania z nimi związane są kontynuowane, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo, to pojęcia istotne z perspektywy jednostki, zespołu, organizacji czy społeczeństwa. Pojęcia te dziś powinny być analizowano szczególnie w kontekście różnic kulturowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: Zapoznając się z pojęciami ‘przedsiębiorczość’, ‘zarządzanie’ i ‘przywództwo’, można poszerzyć wiedzę dotyczącą tych zagadnień i ich praktycznych zastosowań. Analiza tych pojęć wymaga uwzględniania aktualnych uwarunkowań dotyczących różnych kultur.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adair, J. (1999). Być liderem. Tłum. G. Waluga. Warszawa: Wydawnictwo Petit.

Avery, G.C. (2009). Przywództwo w organizacjach. Tłum. G. Gąbkowski. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Andrzejczyk, A. (2016). Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Augustyńczyk, J. (2020). Przedsiębiorczość w wybranych teoriach ekonomicznych. W: E. Gruszewska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, T. 4. Teoria i praktyka, (s. 28–42). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Belniak, M. (2015). Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim – wyniki badań empirycznych. W: A. Postuła, J. Majczyk & M. Darecki (red.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, (s. 32–49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Tłum. A. Bekier. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Cybal-Michalska, A. (2015). Przywództwo – ustalenia definicyjne i sposoby rozumienia. Studia Edukacyjne, 37, 23–32.

Danilewicz D. (2014). Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kształtujące postawę przedsiębiorczą. W: A. Postuła, B. Glinka & J. Pasieczny (red.), Oblicza Przedsiębiorczości, (s. 61–76). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Drozdowski, G. (2006). Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim. Studia Lubuskie – Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, 2, 223–229.

DuBrin, A.J. (2000). Przywództwo. Tłum. M. Baranowski. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Geryk, M. (2016). Rola przywódcy a skuteczne zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu. W: M. Geryk & A. Pławska (red.), Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych. Gdańsk: WSZ.

Griffin, R.W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Tłum. M. Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jagielski, M. (2018). Rola i znaczenie zarządzania wiedzą dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2, 99–111.

Karaszewski, R. (2008). Przywództwo w środowisku globalnego biznesu. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Klimczok, M., & Tomczyk, A. (2012). Zarzadzanie wiedzą – współczesna koncepcja zarzadzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 165–174.

Kowalska, M. (2019). Ewolucja teorii zarzadzania. Wiedza obronna, 1–2, 171–187.

Koźmiński, K., & Piotrowski, W. (2004). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuc, B.R. (2012). Model nowego przywództwa. W: W. Kowalczewski & W.Z. Kalisiak, (red.), Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań. Zarządzanie w procesie permanentnych zmian. Warszawa: PRET S.A.

Lachiewicz S., & Matejun M. (2012). Ewolucja nauk o zarządzaniu. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Łukasik, K. (2011). Sens i wartość zarządzania międzykulturowego w zarządzaniu międzynarodowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 1, 70–79.

Marek, S., & Białasiewicz, M. (red.). (2011). Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza. Warszawa: PWE.

Mierzejewski, M., & Palimąka, K. (2018). O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie, 131, 331–348.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.

Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierają realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222, 87–100.

Stroińska, E., & Trippner-Hrabi, J. (2016). Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu efektywności organizacji. Studia i Prace WNEIZ US, 44, 209–217.

Sudolska, A. (2006). Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. W: M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Szmurło, A. (2013). Kultura organizacyjna jako czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 99, 367–372.

Taylor, Ch. (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Tłum. M. Gruszczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 26–28.

Wilmanowicz, E. (2012). Przywództwo jako kluczowa rola Top Managementu we współczesnych organizacjach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, 117–128.

Zakrzewski B., Zakrzewska D., & Brdulak J. (2014). Przywództwo i jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa logistycznego – ujęcie teoretyczne. Logistyka, 6, 11617–11629.