Przedsiębiorczość imigracyjna, uchodźcza i etniczna – podstawowe pojęcia i trendy

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: przedsiębiorczość migracyjna i etniczna jest pojęciem nierozerwalnie związanym ze współczesną intensyfikacją procesów migracyjnych o charakterze dobrowolnym, ale i przymusowym. Sposób, w jaki imigranci, uchodźcy oraz przedstawiciele mniejszości etnicznych rozwijają swoją działalność biznesową, znacząco różni się od podobnej aktywności ze strony społeczeństwa przyjmującego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: od samego początku systemu kapitalistycznego to imigranci byli jednym z istotniejszych nośników postępu gospodarczego, transferując modele biznesowe między gospodarkami narodowymi lub kreując nowe branże i technologie. Jednak wraz z cementowaniem się struktury społecznej w typowych krajach imigracyjnych, jak Stany Zjednoczone czy Kanada, zaczęto zwracać uwagę na to, że „nowi” imigranci znacząco różnią się w sposobie podejmowanej aktywności ekonomicznej, w tym działalności biznesowej.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w definiowaniu przedsiębiorczości migrantów należy pamiętać, że społeczność cudzoziemców w danym kraju jest zazwyczaj mocno zróżnicowana wewnętrznie. Zupełnie inny potencjał gospodarczy ma firma założona przez uchodźcę uciekającego przed konfliktem zbrojnym, niż przez długoletniego migranta otwierającego biznes etniczny w dzielnicy zamieszkałej przeważnie przez jego rodaków, czy też przez wykwalifikowanego imigranta, którego innowacyjna firma konkuruje od razu z innymi podmiotami na rynku krajowym czy nawet rynkach międzynarodowych. Stąd potrzeba odrębnego zdefiniowania przedsiębiorczości migracyjnej, uchodźczej i etnicznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: każda z opisanych form przedsiębiorczości spełnia zupełnie odrębną funkcję dla zakładających ją przedsiębiorców, co także przekłada się na inną ścieżkę ich rozwoju. W rezultacie te podmioty gospodarcze wymagają zróżnicowanego podejścia w politykach publicznych nakierowanych na wsparcie przedsiębiorczości, ale i integracji społeczno-ekonomicznej migrantów, przedstawicieli mniejszości etnicznej i uchodźców.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arrighetti, A., Bolzani, D., & Lasagni, A. (2014). Beyond the enclave? Break-outs into mainstream markets and multicultural hybridism in ethnic firms. Entrepreneurship & Regional Development, 26(9–10), 753–777.

Brzozowski, J. (2019). Entrepreneurship and economic integration of immigrants: A critical review of literature. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 23(6), 584–604.

Brzozowski, J., & Lasek, A. (2019). The impact of self-employment on the economic integration of immigrants: Evidence from Germany. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(2), 11–28.

Harima, A. (2022). Theorizing Disembedding and Re-Embedding: Resource Mobilization in Refugee Entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 1–25, DOI: org/10.1080/08985626.2022.2047799.

Lesińska M., Okólski M., Slany K., & Solga B. (red.) (2014). Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Lewis, C.M. (1987). Immigrant entrepreneurs, manufacturing and industrial policy in the Argentine, 1922–28. The Journal of Imperial and Commonwealth History, 16(1), 77–108.

NEA, (2022). Entrepreneurship and Immigrants in America, NEA: New American Economy, New York. Pobrano z: https://www.newamericaneconomy.org/issues/entrepreneurship/ (dostęp: 26.05.2022).

Portes, A., Haller, W.J., & Guarnizo, L.E. (2002). Transnational entrepreneurs: An alternative form of immigrant economic adaptation. American Sociological Review, 67(2), 278–298.

Van Mol, C., & Valk, H.D. (2016). Migration and immigrants in Europe: A historical and demographic perspective. W: Integration processes and policies in Europe (s. 31–55). Springer, Cham.

Walaszek, A. (2007). Migracje Europejczyków 1650–1914. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Zubair, M., & Brzozowski, J. (2018). Entrepreneurs from recent migrant communities and their business sustainability. Sociologica, 12(2), 57–72.