Innowacyjność gospodarek i przedsiębiorstw – pojęcie, uwarunkowania i miary

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINCJA POJĘCIA: Innowacyjność oznacza zdolność do poszukiwania, tworzenia, wdrażania oraz upowszechnienia innowacji.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Pojęcie innowacyjności wywodzi się z terminu innowacji. Wprowadzono je pod koniec lat 30. XX wieku, jednak badania nad innowacyjnością są prowadzone od około 60 lat; w Polsce zainteresowanie tą problematyką zauważono w latach 90. XX wieku.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W niniejszym haśle wskazano na różne ujęcia pojęcia innowacyjności i stosowane miary, uwzględniono także uwarunkowania działalności innowacyjnej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Innowacyjność jest złożoną i wielowymiarową kategorią odnoszącą się do podmiotów gospodarczych oraz gospodarek, ewoluującą w zakresie podejścia do tej koncepcji i dostosowywaną do zmieniających się warunków rynkowych, dlatego też nadal podejmowane są próby doskonalenia miar uwzględniających zarówno potencjał innowacyjny, jak również osiągane rezultaty w tym obszarze. Wiedza dotycząca działalności innowacyjnej i innowacyjności podmiotów ma istotne znaczenie dla kształtowania polityki innowacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anthony, S.D., Johnson, M.W., Sinfield, J.V., & Altman, E.J. (2014). Przez innowacje do wzrostu – jak wprowadzać innowację przełomową. Tłum. G. Łuczkiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Balcerzak, A.P. (2008). Ekonomiczne konsekwencje intensyfikacji powiązań sieciowych w gospodarce globalnej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 38(388), 133–146.

Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Warszawa: PWE.

Borocki J., Cvijić, M., & Tekic, A. (2013). Measuring Organizational Innovativeness. W: H.-J. Bullinger, & D. Spath (red.), Challenges for the Future. Engineering Management (s. 147–163). Novi Sad (Serbia): Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Stuttgart (Germany): Fraunhofer IAO, Vienna (Austria) DAAAM International.

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw, aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań: Akademia Ekonomiczna, 26–30.

Ciałowicz, B. (2012). Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej. Ujęcie aksjomatyczne. Kraków: Wyd. UEK.

Czupich, M. (2013). Elementy teorii innowacyjności regionu. W: Kosiedowski W. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej (s. 63–101). Toruń: Wyd. UMK.

Dobni, C.B. (2008). Measuring innovation culture in organization: The development of generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 11(4), 539–559.

Dwilińska, M. (2005). Potencjał innowacyjny gospodarki – pojęcie, determinanty, mierniki. International Journal of Management and Economics, 18, 113–132.

Janasz, W. (2002). Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, W: W. Janasz (red.), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kłos, Z. (2017). Innowacyjność i innowacje. Podstawy, uwarunkowania i rozwijanie. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.

Łukasik, P. (2017). Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(52), 416–423.

Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.

Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.

Milbergs, E., & Vonortas, N. (2006). Innovation Metrics: Measurement to Insight. National Innovation Initiative 21st Century Innovation Working Group. White Paper. Pobrano z: https://static1.squarespace.com/static/55e10e30e4b09472b9d0e7da/t/56612e5be4b0af254261d7b5/1449209435727/Innovation_Metrics_Issue_Paper_1_4_Jan_2006.pdf (dostęp: 31.03.2022).

Nawrocki T. (2012). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.

OECD/Eurostat (2005). Oslo Manual 2005: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Paris: OECD Publishing, Luxembourg: Eurostat.

OECD/Eurostat (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Paris: OECD Publishing, Luxembourg: Eurostat. DOI: 10.1787/9789264304604-en.

Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Tłum. J. Grzywicka. Warszawa: PWN.

Wach, K., Głodowska, A., & Maciejewski, M. (2018). Entrepreneurial Orientation, Knowledge Utilization and Internationalization Firms, Sustainability, 10(12), 4711. DOI: 10.3390/su10124711.

Wang, C.L., & Ahmed, P.K. (2004). The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303–313. DOI: 10.1108/14601060410565056.