This is an outdated version published on 2023-02-14. Read the most recent version.

Przedsiębiorczość – delimitacja pojęcia i obszary badań

Opublikowano
lutego 14, 2023
Versions

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje ona twórczość, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowi ona wsparcie dla wszystkich w codziennym życiu prywatnym i społecznym, zaś pracownikom pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; jest podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych osobom podejmującym przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub komercyjnym.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W opracowaniu ujęcie problemowe zintegrowano z analizą historyczną, gdyż obecny stan wiedzy naukowej w tym zakresie jest wynikiem rozwoju badań nad przedsiębiorczością, a wcześniej w dyskursie ekonomicznym wątki dotyczące przedsiębiorczości były czynione albo na marginesie szerszych rozważań, albo nie nadawano im większej atencji.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W ramach ujęcia problemowego artykuł omawia siedem funkcji przedsiębiorczości w naukach ekonomicznych, w tym cztery podstawowe funkcje – przedsiębiorczość jako funkcja osobowości, jako funkcja czynności menedżerskich, jako funkcja indywidualnego przedsiębiorcy, jako funkcja rynku oraz trzy funkcje pochodne – przedsiębiorczość funkcja sektora MŚP w gospodarce, funkcja samozatrudnienia oraz jako ekonomiczny czynnik produkcji.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W opracowaniu ukazano teoretyczne i metodologiczne ramy teorii przedsiębiorczości na pięciu poziomach analitycznych (mega, makro, mezo, mikro, nano).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Audretsch, D.B. (2009). Emergence of the Entrepreneurial Society. Business Horizons, 52(5), 505-511.

Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 2000, 10(1-2), 17-34.

Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2001). What’s New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10(1), 267-315.

Baumol, W.J. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. American Economic Review, 58(2): 64-71.

Bygrave, J.E. & Hofer, C.W. (1991). Theorizing about Entreprenership. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2): 13-23.

Bygrave, W.D. (2004). The Entrepreneurial Process. In: W.D. Bygrave, A. Zacharakis (eds.), The Portable MBA in Entrepreneurship. Heboken, NJ: John Wiley & Sons.

Cunningham, J., Lischeron, J. (1991). Defining Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 29(1): 45‐61.

Davidsson, P. (2008). The Entrepreneurship Research Challenge. Chetenham – Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Ltd.

Drucker, P. (1976). The Coming Entrepreneurial Revolution: A Survey. The Economist, December 25, 1976.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Entrepreneurship. Practice and Principles. New York, NY: HarperCollins Publishers.

European Commission (2008). Entrepreneurship in higher education, especially with non-business studies, Final report of the Expert Group, European Commission – Enterprise and Industry Directorate-General, Brussels – March 2008.

Filion, L.J., Dana, L.-P., Julien, P.-A., Veciana, J.M., Johannessen, T.A., & Raith, M.G. (2010). The Future of Entrepreneurship Research: Results of a Research Workshop with Invited Speakers and Discussants at the International Council for Small Business Business World Conference in Halifax. International Journal of Entrepreneurship & Small Business, 11(2), 105 - 120.

Gartner, W.B. (1988). „Who is an Entreprener?” is the Wrong Question. American Journal of Small Business, 12(4): 11-32.

Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty Przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Gorman, G., Hanlon, D., King, W. (1997). Some Research Perspectives on Entrepreneurship Education, Enterprise Education, and Education for Small Business Management: A Ten-Year Literature Review. International Small Business Journal, 15(3), 56-77.

Hébert, R.F., Link, A.N. (1989). A Histrory of Entreprenership. Oxon, UK: Routledge.

Kirzner, I. ([1973]2010). Konkurencja i przedsiębiorczość. tłum. K. Śledziński. Chicago – Warszawa: Fijorr Publishing Company.

Kotler, Ph., Caslione, J.A. (2009). Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence. New York, NY: Amacom.

Landström, H. (2010). Pioneers in Entreprenership and Small Business Research. Heidelberg: Springer.

Low, M.B., MacMillan, I.C. (1988). Entreprenership: Past Research and Future Challenges. Journal of Management, 35: 139-161.

Nicolaou, N., Shane, S., Adi, G., Mangino, M., & Harris, J. (2011). A Polymorphism Associated with Entrepreneurship: Evidence from Dopamine Receptor Candidate Genes. Small Business Economics, 36(2), 151-155. http://dx.doi.org/10.1007/s11187-010-9308-1

Piasecki, B. (2001). Mała firma w teoriach ekonomicznych (rozdział 1). W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prahalad, C.H., Krishnan, M.S. The New Age of Innovation. Driving Cocreated Value through Global Networks. New York, NY: McGrawHill.

Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217‐226.

Stevenson, H.H., Jarillo, J.C. (1990). A Paradigm of Entreprenership: Entrepreneruail Management. Strategic Management Journal, 11: 17-27.

van der Loos, M. M., Rietveld, C. A., Eklund, N., Koellinger, P. D., Rivadeneira, F., Abecasis, G. R., & ... Eriksson, J. (2013). The Molecular Genetic Architecture of Self-Employment. Plos ONE, 8(4), 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0060542

Van Ness, R.K., & Seifert, C.F. (2016). A theoretical Analysis of the Role of Characteristics in Entrepreneurial Propensity. Strategic Entrepreneurship Journal, 10(1), 89-96. https://doi.org/10.1002/sej.1205

Veciana, J.M. (2007). Entrepreneurship as a scientific research programme. In: A. Cuervo et al. (Eds.), Entrepreneurship, Concepts, Theory and Perspective, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag.

von Mises, L. (2007). Ludzkie działanie. Tłum. W. Falkowski. Warszawa: Instytut Ludviga von Misesa.

Wickham, P.A. (2006). Strategic Entrepreneurship, 4th edition. Harlow: Prentice Hall.