Badanie przedsiębiorczości – metody, pomiar, podejścia badawcze

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W haśle ‘badanie przedsiębiorczości’ zaprezentowano podstawowe kwestie związane z metodami badań przedsiębior­czości i podejściami do badań przedsiębiorczości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W tej części skupiono się na prezentacji uwarunkowań wyboru metod, a także głównych grup metod, które służą do zgłębiania problematyki przedsiębiorczości.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W kolejnym podrozdziale zaprezentowano podstawowe kwestie związane z badaniami jakościowymi, ilościowymi i mieszanymi, a także z technikami i narzędziami, które są dla nich właściwe. Tę część zamyka prezentacja wybranych etycznych wyzwań prowadzenia badań przedsiębiorczości.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Opis hasła kończy przedstawienie rekomendacji dla młodych badaczy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publications.

Czakon, W. (ed.) (2015) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Third Edition. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (ed.). (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Fifth Edition. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.

Flick, U. (2018). Designing Qualitative Research. Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.

Glinka, B., & Czakon, W. (2021). Podstawy badań jakościowych. Warszawa: PWE

Glinka, B., & Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hensel, P., & Glinka, B. (2018). Grounded Theory. In: M. Ciesielska, & D. Jemielniak (ed.), Qualitative Methodologies in Organization Studies (pp. 21–47). Palgrave Macmillan.

Hensel, P. (2020). Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kłobukowski, P. (2020) Przedsiębiorczość a zasoby. Analiza uwarun­kowań przedsiębiorczości w gminach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Acade­my of Management Review, 24(4), 691–710.