Start-upy jako szczególny przejaw przedsiębiorczości

Opublikowano
lutego 14, 2023 — Updated on lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Termin ‘start-up’ nie posiada sformalizowanej definicji, a próby jego wyodrębnienia spośród ogółu przedsiębiorstw idą w kierunku formułowania warunków, które tego typu przedsiębiorstwo powinno spełniać. Start-up jest szczególną formą przedsiębiorczości i jego definiowanie oparto na wymiarach orientacji przedsiębiorczej, czyli proaktywności, innowacyjności oraz podejmowaniu ryzyka.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Termin start-up to pojęcie stosunkowe nowe. Po raz pierwszy w obecnym rozumieniu użyto go w latach 70. XX wieku. Od tego czasu, w związku z dynamicznym rozwojem technologii, nastąpił wzrost zainteresowania tematyką start-upów.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Start-upem jest innowacyjne, skalowalne przedsięwzięcie, funkcjonujące w warunkach niepewności, nierozpoznanego popytu i trudnego do oszacowania ryzyka, które poszukuje optymalnego modelu biznesowego. Start-up wymaga finansowania ze źródeł alternatywnych w stosunku do sektora bankowego.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Niejednoznaczne rozumienie terminu ‘start-up’ stanowi podstawę do zawężania tego pojęcia wyłącznie do młodych przedsięwzięć podejmowanych w zakresie produktu z sektora wysokich technologii lub szerokiego obejmowania innowacyjnych działań firm, niezależnie od ich wieku czy wielkości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Blank, S., & Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Tłum. B. Sałbut. Gliwice: Helion.

Czyżewska, M. (2020). Innowacje. Start-upy. Ryzyko. Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Warszwa: CeDeWu.

Deloitte (2016). Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_raport_startupy.pdf (dostęp: 15.02.2018).

Drewczyński, W. (2019). Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami. Gliwice: Helion.

Głodowska, A., Maciejewski, M., & Wach, K. (2019). How Entrepreneurial Orientation Stimulates Different Types of Knowledge in the Internationalisation Process of Firms from Poland? Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), 61–73. DOI: 10.15678/EBER.2019.070104.

Laszuk, M. (2017). Przedsięwzięcia typu start-up. W: A. Kałowski, J. Wysocki (red.), Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny (s. 17–29). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Lipiec, J. (2017). Alternatywne źródła finansowania start-upów. W: A. Kałowski, & J. Wysocki (red.), Start-up a uwarunkowania sukcesu. ­Wymiar teoretyczno-praktyczny (s. 189–223). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Łopusiewicz, A. (2013). Start-up. Od pomysłu do sukcesu. Warszawa: Edgar.

Maroń, J., & Zębala, D. (2017). Szanse i zagrożenia zagranicznej współpracy polskich startupów. W: M. Maciejewski, & K. Wach (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, (s. 227–245). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Nielsen, N.H. (2018). Finansowanie startupów. Poradnik przedsiębiorcy. Tłum. L. Sielicki. Gliwice: Helion.

Pukała, R. (2021). Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów. Warszawa: CeDeWu.

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business.

Skala, A. (2018). Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Kraków: edu-Libri.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno‑gospo­darczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 24–36.

Wieczorek, M. (2017). Prawo dla startupu. Gliwice: Helion.