Przedsiębiorczość regionalna – trendy i perspektywy badawcze

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJECIA: Przedsiębiorczość regionalna to całokształt przedsięwzięć gospodarczych związanych głównie z wykorzystywaniem regionalnych zasobów i zaspakajaniem potrzeb społeczności regionalnych. W tym znaczeniu przedsiębiorczość jest rozumiana jako skłonność do tworzenia nowych działalności gospodarczych oraz pobudzania aktywności podmiotów już funkcjonujących w regionie. Przejawy przedsiębiorczości w regionie można także zaobserwować w postaci postaw przedsiębiorczych społeczności, inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczości władz samorządowych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W pierwszej części tego rozdziału przeanalizowano rolę przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym; część druga zawiera współczesne wyzwania dla przedsiębiorczości w polityce regionalnej – proces przedsiębiorczego odkrywania i charakterystykę koncepcji przedsiębiorczego regionu.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Rozdział ten zawiera w pierwszej części charakterystykę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w regionie; druga część dotyczy roli Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w stymulowaniu przedsiębiorczości regionalnej oraz analizy wsparcia przedsiębiorczości regionalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA W WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Przedsiębiorczość regionalną kształtują postawy i zachowania podmiotów gospodarczych, władz samorządowych i społeczności regionalnej, ale również władz państwowych w zakresie stanowienia odpowiedniej jakości prawa oraz eliminowania czynników utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej.
Poziom aktywności przedsiębiorczej w Polsce jest zróżnicowany regionalnie. Jako determinanty przedsiębiorczości regionalnej uznaje się: charakterystykę demograficzną regionu, strukturę gospodarczą regionu, sytuację na regionalnym rynku pracy, jakość kapitału ludzkiego, znaczenie przedsiębiorców w regionie, wyposażenie infrastrukturalne, zasoby mieszkaniowe i ich standard oraz poziom współpracy partnerów gospodarczych w regionie. Rozwój przedsiębiorczości w regionie wymaga szerokiego wsparcia nie tylko w ramach realizowanej polityki regionalnej, ale również w zakresie budowania tożsamości regionalnej poprzez społeczeństwo obywatelskie, które jest świadome odpowiedzialności za własny region.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Foray, D. (2015). Smart specialization: opportunities and challenges for regional innovation policy. London: Routledge.

Gancarczyk, M. (2010). Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Glinka, B., & Gudkowa, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Huczek, M. (2016). Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionalnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 3, 247–257.

Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lisowska, R., Filipczak, J. & Siuda, U. (2016). Regionalne instrumenty wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: PTE.

Makieła, Z. (2008). Przedsiębiorczość regionalna. Warszawa: Difin.

Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

Mażewska, M., Bakowski, A. & Rudawska, J. (2021). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport z badania 2021. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

Oleksiuk, A. (2015). Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich, Warszawa: CeDeWu.

Rachwał, T., & Płaziak M. (2015). Przedsiębiorczy region – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiebiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Strużycki, M. (2011). Przedsiębiorstwo, region, rozwój. Warszawa: Difin.

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiebiorczość – Edukacja, 11, 11–23.