Przedsiębiorczość korporacyjna i strategiczna

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Na początku przedstawiono, w jaki sposób przedsiębiorczość korporacyjna jest definiowana, postrzegana i rozumiana przez badaczy. Wskazano na jej kluczowe składowe, elementy ożywiania procesu przedsiębiorczości, a także ujęcie modelowe ze wskazaniem na zmienne wejściowe, charakterystyki organizacji, otoczenia i nastawienie strategii przedsiębiorstwa. W związku z tym, że przedsiębiorczość korporacyjna może przyjmować różne formy, na koniec tej części zdefiniowano najczęściej wskazywane: intraprzedsiębiorczość, orientację przedsiębiorczą, corporate venturing, przedsiębiorczość korporacyjną, przedsiębiorcze zarządzanie, a także przedsiębiorczość strategiczną.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W tej części przedstawione zostało historyczne ujęcie idei przedsiębiorczości korporacyjnej. Wskazano, w jaki sposób konstrukt ten rozumiany był początkowo i z czego wynikało owo rozumienie. Zidentyfikowano określenia przypisywane historycznie zjawisku przedsiębiorczości w istniejących firmach, a także przytoczono przykłady sposobów podejścia do rozwoju przedsiębiorczości w wybranych organizacjach.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedsiębiorczość ­korporacyjna jest odpowiedzią na problemy współczesnych organizacji, m.in. niski poziom innowacyjności, bezwład organizacyjny, sztywne struktury i ­niska responsywność. W tej części przedstawiono przedsiębiorczość organizacyjną jako sposób na wyzwania dużych, skorporatyzowanych organizacji. Wskazano na możliwości zmiany projektu organizacji i takich elementów przedsiębiorstw, które ożywią procesy twórczości, innowacyjności i mogą przełożyć się na wyższy poziom orientacji przedsiębiorczej. W szczególności wskazano na potrzebę włączenia procesów przedsiębiorczości do strategii organizacji w celu wzmocnienia jej z poziomu strategicznego, ale i potraktowania jako długofalowe, a nie jednorazowe wyzwanie.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W ostatniej części przedstawiono kilka najważniejszych wniosków związanych z badaniami przedsiębiorczości korporacyjnej i strategicznej, a także zarekomendowano osiem potencjalnych kierunków badawczych i metodycznych związanych z tematyką przedsiębiorczości.

Downloads

Download data is not yet available.

Biografia autora

Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Dyduch (ur. w Krakowie w 1974 roku) jest badaczem problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na uczelni był prodziekanem ds. dydaktyki (2007-2008) i rozwoju (2016-2019) oraz prorektorem ds. edukacji i współpracy z zagranicą (2008-2016). Obecnie kieruje Kolegium Zarządzania i Katedrą Przedsiębiorczości.

Jest Przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczej strategii w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Hobbystycznie interesuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.

Bibliografia

Bratnicki, M. (2004). Deformacja przedsiębiorczości organizacyjnej. Istota, struktura i dynamika. Przegląd Organizacji, 2, 7–11.

Burgelman R.A. (1983). A Process Model of Internal Corporate Venturing in the Diversified Major Firm. Administrative Science Quarterly 28(2), 223–244.

Dyduch, W. (2008). Corporate entrepreneurship measurement for improving organizational performance. Journal of Economics and Management, 4, 15–40.

Hitt M.A., Ireland R.D., Sirmon G., & Trahms Ch.A. (2011). Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Organizations and Society. Academy of Management Perspectives, 5, 57–75.

Lumpkin, G,T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135–172.

Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science 29(7): 770–791.

Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur. New York: Harper and Row.

Popowska, M. (2020). Corporate Entrepreneurship: A Literature Review and Future Research Perspectives. International Journal of Contemporary Management, 19(1), 61–87.

Sakhdari, K. (2016). Corporate Entrepreneurship: A Review and Future Research Agenda. Technology Innovation Management Review, 6(8): 5–18.

Stevenson, H.H., & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (special issue), 17–27.

Tarnawa A. (red.). (2021). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2021. Warszawa: [b.w.].

Urbano, D., Turro, A., & Wright, M. (2022). Corporate entrepreneurship: a systematic literature review and future research agenda. Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00590-6.