Problemy wielokulturowości

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Współwystępowanie w jednym społeczeństwie dwóch lub więcej grup odwołujących się do różnych kultur to zjawisko znane od dawna. Jednak uznanie, iż kultury należy traktować jako równie wartościowe, wzbudziło debatę o warunkach współbycia ich przedstawicieli w demokracji liberalnej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Jako zjawisko społeczne, wielokulturowość stwierdzana jest już w starożytności. Intensyfikacja badań nad kulturami w XX wieku i proces dekolonizacji wzmogły zainteresowanie kulturowym zakorzenieniem obywateli.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJECIA: Spotkanie perspektyw „uniwersalistycznej”, związanej z prawami człowieka, i „grupowej”, związanej z prawami grup, rodzi pytania o ochronę jednostek przed opresją grup oraz o ochronę grup przed niwelującym ich kultury wpływem większości.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Pytania te skłaniają do rozważań o tożsamości jednostek i grup, także większościowej, oraz o relacji praw i wolności jednostek i grup wobec prawa stanowionego przez większość.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banting, K., & Kymlicka, W. (2008). Multiculturalism and the Welfare State. Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Barry, B. (2001). Culture Equality. Cambridge: Polity.

Benhabib, S. (1999). „Nous” et „les Autres”. The Politics of Complex Cultural Dialogue in a Global Civilisation. W: C. Joppke, S. Lukes (red.), Multicultural Questions (s. 44–64). Oxford: Oxford University Press.

Beyersdörfer, F. (2004). Multikulturelle Gesellschaft. Begrife, Phänomene, Verhaltensregeln. Münster: LIT Verlag.

Butler, J. (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Eller, J.D., & Coughlan, R.M. (1993). The poverty of primordialism. The demystification of ethnic attachments. Ethnic and Racial Studies, 16(2), 185–202.

Fenton, S. (2007). Etniczność. Tłum. E. Chomicka. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Geertz, C. (1973/2005). Interpretacje kultur. Wybrane eseje. Tłum. M.M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Glazer, N., & Moynihan, D.P. (1963). Beyond the Melting Pot. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Glazer, N., & Moynihan, D.P. (red.) (1975). Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press.

Kymlicka, W. (2001). Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, W. (2009). Współczesna filozofia polityczna. Tłum. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Modood, T. (2014). Multikulturalizm. Tłum. I. Kołbon. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Mouffe, Ch. (2008). Polityczność. Tłum. J. Erbel. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Nagata, J.A. (1981). In defence of ethnic boundaries. The changing myths and characters of Malay identity. W: C. Keyes (red.), Ethnic Change. (s. 87–116). Seattle: University of Washington Press.

Nisbet, R.A. (1967). The Sociological Tradition. London: Heinemann Educational.

Olechnicki, K., & Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.

Parekh, B. (2000). The Future of Multi-ethnic Britain. The Parekh Report. Commission on the Future of Multi-etnic Britain. London: Profile Books.

Shils, E. (1957), Primordial, personal, sacred and civil lies. British Journal of Sociology, 8(2), 130–145.

Szahaj, A. (2004). E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków: Universitas.

Szlachta, B. (2006). Brytyjska wielokulturowość? W: K. Golemo, & T. Paleczny, E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie (s. 65–78). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szlachta, B. (2016), Problems of cultural rights. Politeja, 5(44), 7–16.

Szlachta, B. (2012). Faktyczność, normatywność, wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Taylor, C. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Tłum. M. Gruszczyński i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Taylor, C. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne. Tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Walzer, M. (1999), O tolerancji. Tłum. T. Baszniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Young, I.M. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.