Geopolityka a religia

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst odwołuje się do zróżnicowanych definicji geopolityki i rozróżnień na geopolitykę religii, geopolitykę religijną i geopolitykę religii (w liczbie mnogiej).

ANALIZA HISTORYCZNA: Kontekstem dla ujmowanych w tekście kwestii są dyskusje na temat tego, czym w ogóle jest religia, co wiąże się z trudnościami definicyjnymi, rzutującymi także na rozpatrywanie związków geopolityki z religią.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedmiotem rozważań są wielorakie związki religii z przestrzenią, w tym odniesienia do dyskusji o tezach o deterytorializacji religii, oraz relacje religii z polityką, w tym kwestia polityzacji i instrumentalizacji religii.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Rozważania wiodą do zagadnienia zmiany paradygmatu w geopolityce katolickiej, związanego z odmienną perspektywą geopolityczną przyjmowaną przez papieży Jana Pawła II i Franciszka.

Downloads

Download data is not yet available.