Geopolityka a soft power

Opublikowano
lipca 24, 2021

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF

PDF
Wymiary fizyczne

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF (EN)

PDF (EN)
Wymiary fizyczne

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Relacja między soft power a geopolityką została pokazana na tle koncepcji soft power (Nye, 2004) jako władzy polegającej na zdolności państwa lub grupy państw do przyciągania ku sobie, swych wartości politycznych i swojej polityki innych państw dobrowolnie na to przystających, a także legitymizowania swej polityki poprzez nadanie jej uzasadnienia moralnego z uwzględnieniem wysuwanych wobec niej zastrzeżeń.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Różne teoretyczne ujęcia soft power są konfrontowane ze stosowaniem jej przez najważniejsze podmioty polityki międzynarodowej, zwłaszcza USA, UE z największymi państwami członkowskimi, oraz Chiny.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Artykuł przedstawia definicje i zastosowania koncepcji soft power, jak również relacje tego terminu względem geopolityki. W szczególności odpowiada na pytanie, w jakim stopniu działania typu soft mogą przyczynić się do skutecznego realizowania celów geopolitycznych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Autor dowodzi, że na początku XXI wieku soft power mocarstw zachodnich (USA, UE oraz jej największych państw członkowskich) znalazła się w odwrocie. Wynikało to z kryzysu zachodniego ładu geopolitycznego i liberalnych wartości, na których ten ład został oparty. Elementem tego kryzysu było również to, że instrumenty soft power były coraz częściej wymuszane na partnerach.