Polityki publiczne inspirowane religijnie

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W artykule przyjęto szeroką definicję polityk publicznych inspirowanych religijnie – definiowane są mianowicie jako rozstrzygnięcia polityczno-prawne (artykuły konstytucji, ustawy, wyroki sądów), u źródeł powstania których leży idea religijna.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Postawiona hipoteza brzmi: polityki publiczne inspirowane religijnie są zjawiskiem istniejącym we współczesnym świecie, mimo zasady rozdziału Kościoła od państwa w państwach świata zachodniego. Nakreślone zostały przykłady takich polityk.

Refleksja systematyczna z wnioskami i ­rekomendacjami: Analiza, po sformułowaniu pewnych zastrzeżeń związanych z próbą ujęcia nowatorskiego tematu, prowadzi do potwierdzenia istnienia zjawiska i do propozycji wyjaśnienia jego charakteru i przyczyn (oraz pewnych warunków) jego istnienia. Niektóre z nich mają charakter naturalny (dotyczą samej religii), niektóre społeczny, polityczny, bądź ekonomiczny.

Downloads

Download data is not yet available.