Migracja

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Słowo migracja pochodzi od łacińskiego migratio (przemieszczanie się, przesiedlenie). W języku potocznym i w dyskursie publicznym o sprawach migracji mówi się obecnie mając na uwadze przede wszystkim uchodźców ze stref dotkniętych wojną lub terrorem, deportowanych, repatriantów. Wyróżnia się różne typy migracji; m.in.: emigrację, opuszczanie danego terytorium (wewnątrz państwa lub przekroczenie jego granic); imigrację, przybycie na nowe terytorium. Kategoria migracji ma także potencjał aksjologiczny i etyczny, m.in. odniesienia do tzw. fundamentalnych i uniwersalnych wartości: wolności i godności.

ANALIZA HISTORYCZNA: Dzieje procesów migracji ukazują, że są one wielowymiarowe i wciąż się toczą, a rozpatrywanie ich historii z punktu widzenia etyki wymaga uwzględniania tego, co dokonuje się obecnie, co staje się najbliższą nam historią i na co można mieć wpływ.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Procesy migracji, zwłaszcza wymuszone i masowe migracje uchodźców, deportowanych, repatriantów, z punktu widzenia etyki odczytuje się jako apel o czynną solidarność z cierpiącymi niedostatek („wszyscy jesteśmy migrantami”). Równocześnie migracje mogą być zarzewiem kolejnych, poważnych konfliktów.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Systematyzację i wnioski (także praktyczne) warto oprzeć na refleksji papieża Franciszka nad migracją jako jednym z głównych obecnie wyzwań etycznych, wywołującym wiele napięć i trudności, także dlatego, że – z punktu widzenia etyki – postrzega się migrację niewłaściwie.

Downloads

Download data is not yet available.