Decyzje polityczne

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Decydowanie polityczne to proces intencjonalnego wyboru (lub zaniechania) działania politycznego.

ANALIZA HISTORYCZNA: Problem podejmowania decyzji tkwi głęboko w refleksji o polityce, od pytań Platona czy Arystotelesa, przez namysł Niccolò Machiavellego, po rozważania Maxa Webera, Roberta Dahla, Petera Bachracha i Mortona S. Baratza.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Na gruncie etyki personalistycznej proces podejmowania decyzji politycznych można rozpatrywać w perspektywie cnót: roztropności, sprawiedliwości umiaru i męstwa. Miarą odpowiedzialności moralnej jest gotowość brania na siebie ciężaru rozstrzygnięć najtrudniejszych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Odpowiedzialność przywódcy w procesie decydowania dotyczy organizacji procesu decyzyjnego, dbałości o wymiar strategiczny, brania ciężaru decyzji personalnych i reagowania w sytuacjach kryzysowych. W pro­cesie wyborczym przejawem odpowiedzalności jest wierność przekonaniom i refleksja nad skutecznością własnego wyboru. Miarą odpowiedzialności polityków jest unikanie wyborczego klientelizmu i politycznej wiarołomności.

Downloads

Download data is not yet available.