Równość

Opublikowano
lipca 9, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przy próbie zdefiniowania „równości” w kontekście społeczno-politycznym koncentrujemy się z jednej strony na „poczuciu równości”, z drugiej zaś podążamy tropem Arystotelesowskiego rozróżnienia na równość numeryczną i proporcjonalną, wskazując na szczególną rolę tej drugiej.

ANALIZA HISTORYCZNA: Analiza historyczna w sposób zwięzły i syntetyczny ukazuje stosunek do idei równości od starożytności po czasy współczesne. Szczególny nacisk położony został na najważniejsze źródła nowożytnego i współczesnego rozumienia tejże idei.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przeprowadzono analizę różnych aspektów i sposobów rozumienia idei równości w kontekście społeczno-politycznym. Akcent kładziemy na równości wobec prawa, równości praw politycznych oraz równości społecznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wskazujemy na najważniejsze wyzwania społeczno-ekonomiczne oraz polityczne związane z ideą równości, podkreślając między innymi konieczność uwzględnienia postulatu bardziej egalitarnego podziału dóbr oraz poszerzania zakresu podmiotowości politycznej jednostki.

Downloads

Download data is not yet available.