Odpowiedzialność moralna

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Zdefiniowanie pojęcia „odpowiedzialność” przysparza wielu trudności. Może być ona rozumiana jako wartość moralna lub jako zasada prawna, bez utożsamiania tych dwóch aspektów. Zagadnienia odpowiedzialności jest aktualne w odniesieniu do współczesnych problemów cywilizacyjnych.

ANALIZA HISTORYCZNA: Omówiono historyczny i kulturowy moment, w jakim odpowiedzialność moralna stała się jednym z głównych pojęć etycznych. Wskazano, że odrzucenie lub niepodjęcie odpowiedzialności wywołuje szkodliwe następstwa społeczne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W kontekście problemowym omówiono kwestię odpowiedzialności w ujęciu aksjologicznym, prawnym i moralnym. Różne aspekty rozumienia tego zagadnienia zostały przedstawione na podstawie koncepcji polskich i niemieckich przedstawicieli etyki odpowiedzialności.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wskazano na powiązania filozoficznej refleksji nad odpowiedzialnością z Katolicką Nauką Społeczną, szczególnie z nauczaniem Benedykta XVI i Franciszka I. W nauczaniu papieskim rozwijane są współczesne filozoficzne koncepcje odpowiedzialności, m.in.: 1) kwestia źródeł odpowiedzialności moralnej, 2) różnica między odpowiedzialnością prawną i moralną, 3) zagadnienie historycznego i cywilizacyjnego ­wyzwania wpływającego na zmianę i sposób rozumienia odpowiedzialności. Rozszerzeniem filozoficznej koncepcji odpowiedzialności jest formuła logiki daru papieża Benedyka XVI oraz ekologii integralnej Franciszka I.

Downloads

Download data is not yet available.