Sprawiedliwość

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Termin sprawiedliwość pojawił się już w starożytności. Klasyczna definicja, sformułowana w prawie rzymskim, wskazuje na sprawiedliwość jako na słuszną zapłatę.

ANALIZA HISTORYCZNA: W filozofii greckiej sprawiedliwość wiązano z kategorią dobra. W myśli Platona sprawiedliwość jest harmonią, uporządkowaniem, przeciwieństwem chaosu. Z kolei w myśli Arystotelesa sprawiedliwość została związana z kategorią dystrybucji dóbr.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W czasach współczesnych sprawiedliwość łączy się głównie z rozwojem nurtu liberalnego. Klasyczną koncepcję sprawiedliwości sformułował John Rawls, określając ją jako bezstronność. Rawls wprowadza dwie zasady sprawiedliwości: pierwsza dotyczy wolności i praw obywatelskich, druga zaś – prawa do równości szans wszystkich jednostek. Koncepcję Rawlsa skrytykował Robert Nozick, odrzucając powiązanie sprawiedliwości z odgórną dystrybucją dóbr. Jego zdaniem, kluczem do problemu sprawiedliwości jest minimalizacja roli państwa i umożliwienie wolnej działalności jednostek.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Najistotniejszym wątkiem dotyczącym sprawiedliwości jest powiązanie jej z systemem prawnym i z zasadą równości.

Downloads

Download data is not yet available.