Etyka polityczna

Opublikowano
czerwca 4, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Etyka polityczna to zestaw zasad moralnych stanowiących kryterium wyboru rozstrzygnięć i działań polityczno-prawnych. Stają się one również wyznacznikiem oceny aktywności polityczno-prawnej jednostek, nurtów i partii politycznych.

ANALIZA HISTORYCZNA: Refleksja nad zasadami kierującymi życiem politycznym towarzyszy myśli europejskiej od antyku po współczesność. W procesie tym wypracowano różnorodne, często wykluczające się propozycje.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Fundamentalnym problemem jest sformułowanie najważniejszego kryterium oceny moralno-etycznej, którym może być korzyść wspólna, dobro wspólne lub prospołeczność.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Globalizacja, wielokulturowość, demokracja stawiają przed ludzkością nowe wyzwania. Konieczna jest koordynacja działań w skali globalnej, wymagająca wypracowania podstawowych wspólnych zasad.

Downloads

Download data is not yet available.