Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie sieci politycznej w obszarze nauk o polityce publicznej jest niejednoznaczne i obejmuje zbiór różnych podejść teoretycznych koncentrujących się na zależnościach pomiędzy rządem a innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi. Najbliższe koncepcji współzarządzania publicznego (governance – sterowanie sieciami niehierarchicznych współzależności występujących między aktorami publicznymi i niepublicznymi, co służy koordynacji działań zbiorowych i rozwiązywaniu problemów kolektywnych) jest definiowanie sieci jako odrębnej, autonomicznej, najczęściej niezhierarchizowanej i niekoniecznie sformalizowanej struktury w systemie politycznym, której podstawową cechą jest wyróżniający się sposób (samo)organizacji i wewnętrznej komunikacji najbliższe koncepcji.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Celem rozdziału jest odniesienie pojęcia sieci politycznych do koncepcji współzarządzania publicznego (governance) a w wymiarze empirycznym zastosowanie koncepcji sieci tworzenia polityki i współzarządzania publicznego do praktyki polityki publicznej w Polsce. Po zdefiniowaniu pojęcia sieci tworzenia polityki rozdział omawia jego zastosowanie do badania praktyki rozkładu władzy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi tworzącymi ustrukturyzowaną sieć polityczną w koncepcjach wykraczających poza proste rozumienie governance jako wyłącznie mechanizmu koordynacji dostarczania usług publicznych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Rozdział konstatuje liczne ograniczenia zarówno samego pojęcia sieci politycznych, jak i jego zastosowania do badań współzarządzania publicznego. W odniesieniu do praktyki polityki publicznej w Polsce zauważa, że nie działają tu ustrukturyzowane sieci tworzenia polityki publicznej, zdolne do wprowadzenia w życie współzarządzania publicznego. Nie oznacza to jednak, że polityka publiczna w Polsce prowadzona jest w sposób autonomiczny przez rząd, w istotnym stopniu jest on bowiem ograniczany przez sieci nieformalne.

Downloads

Download data is not yet available.