Polityka zdrowotna: wybrane uwarunkowania i wyzwania

Opublikowano
czerwca 4, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Nie ma powszechnie akceptowanej i wykorzystywanej definicji polityki zdrowotnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnosi politykę zdrowotną do decyzji, planów oraz działań podejmowanych w celu osiągnięcia wyraźnie zdefiniowanych celów zdrowotnych w społeczeństwie.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Celem rozdziału jest przedstawienie klu­czowych wyzwań, jakie stoją przed polityką zdrowotną realizowaną na trzech poziomach: globalnym (WHO), regionalnym (Unia Europejska) oraz narodowym (Polska). Tekst rozpoczyna prezentacja rozumienia polityki zdro­wotnej i wyróżnionych jej modeli, następnie przedstawiane są ­wyzwania wobec polityki zdrowotnej definiowane na trzech poziomach, po czym prezentowane są cechy polskiej polityki zdrowotnej. W podsumowaniu przedstawiana jest ocena polityki zdrowotnej dokonana pod kątem jej ­zgodności z podejściem i praktykami stosowanymi w innych systemach ochrony zdrowia.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wiodącą tezą rozdziału jest stwierdzenie, że cele oraz narzędzia polityki zdrowotnej w Polsce słabo współgrają z rozwiązaniami przyjętymi w innych systemach ochrony zdrowia. Uzupełniającą tezą jest stwierdzenie, że w Polsce wciąż brak jest poprawnie przygotowanej polityki zdrowotnej, która odpowiadałaby na współczesne wyzwania.

Downloads

Download data is not yet available.