Polityka edukacyjna

Opublikowano
czerwca 4, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Polityka edukacyjna to działania oraz cele, strategie i regulacje związane z edukacją, tworzone przez władze publiczne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Celem rozdziału jest przegląd kluczowych wymiarów i problemów polityki edukacyjnej. Kluczową decyzją w polityce edukacyjnej jest określenie roli, jaką ma w niej pełnić państwo: czy tylko planuje i organizuje usługi edukacyjne, czy również je dostarcza. Istotną charakterystyką każdego systemu edukacji jest stopień jego decentralizacji i autonomii instytucji edukacyjnych, zdefiniowanie systemu kwalifikacji i ich weryfikowania, określenie długości okresu edukacji powszechnej, w ramach której uczniowie uczą się według tych samych podstaw programowych. Polityka edukacyjna kształtuje również podaż absolwentów szkół średnich, podaż miejsc na uczelniach wyższych oraz podaż absolwentów na rynku pracy. Ważnym wymiarem polityki edukacyjnej jest także regulacja zawodu nauczyciela (otwarcie versus sztywny model awansu zawodowego). Kolejne aspekty polityki edukacyjnej omawiane w rozdziale to pomiar efektów kształcenia i ewaluacja placówek edukacyjnych oraz ewaluacja całego systemu edukacji w danym kraju, zwłaszcza w kontekście międzynarodowych badań wiedzy i umiejętności uczniów.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Polski system oświaty formalnie należy do bardzo zdecentralizowanych, w praktyce jednak decyzje samorządów i dyrektorów szkół są ograniczone przez regulacje centralne dotyczące zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli. Szkoły mają dużą swobodę w określaniu metod dydaktycznych, ale treści nauczania definiowane są przez podstawy programowe, które w wersji wprowadzonej po 2015 roku znacznie ograniczają autonomię szkół, a efekty nauczania oceniane są przez centralne egzaminy zewnętrzne.

Downloads

Download data is not yet available.