Polityka społeczna

Opublikowano
maja 28, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Politykę społeczną najczęściej definiuje się jako działanie państwa mające na celu rozwiązywanie problemów o szczególnej dotkliwości dla społeczeństwa. Równie często jednak polityka społeczna ma wymiar pozytywny, jest działaniem państwa na rzecz dobrobytu społecznego.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Celem rozdziału jest scharakteryzowanie głównych modeli polityki społecznej i głównych wyzwań, przed którymi stoimy na początku XXI w. Zmiany społeczno-gospodarcze, będące głównie efektem rozwoju technologicznego oraz procesów globalizacyjnych, wymuszają reorientację dotychczasowych działań państw w zakresie polityki społecznej i nakierowanie ich na nowe problemy. Autor wychodzi od omówienia zasad polityki społecznej, które leżą u jej podstaw i legitymizują jej działanie. Następnie przechodzi do modeli polityki społecznej, by dojść do wyzwań, przed którymi stoi europejska i polska polityka społeczna.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wyzwania, przed którymi stoi europejska i polska polityka społeczna można podzielić na: klasyczne, które zawsze były przedmiotem oddziaływania polityki społecznej; ewolucyjne, które są konsekwencją zmian technologicznych i naturalnych procesów społeczno-gospodarczych; lokalne, które wynikają z lokalnej i geopolitycznej sytuacji Polski jako kraju, społeczeństwa i gospodarki.

Downloads

Download data is not yet available.