Decydowanie w politykach publicznych

Opublikowano
maja 22, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Rozdział zawiera przedstawienie głównych podejść teoretycznych i badawczych znajdujących zastosowanie w analizie polityk publicznych oraz zarysowanie najważniejszych wyzwań stojących współcześnie przed badaczami.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W pierwszej części zaprezentowano podstawowe teorie decydowania oraz ich możliwe zastosowanie w analizie polityk publicznych. Punktem wyjścia jest klasyfikacja podstawowych stanowisk teoretycznych pod kątem ich stosunku do władzy jako kluczowego aspektu decydowania, od klasycznych ujęć elitystycznych przez ujęcia pluralistyczne po analizę sieciową, koncepcje neomarksistowskie i podejście instytucjonalistyczne. Uzupełnieniem tego wątku jest prezentacja podejść związanych z teorią racjonalnego wyboru i ujęciami nawiązującymi do dorobku psychologii.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W drugiej części omówiono wyzwanie, jakie dla badań nad decydowaniem w politykach publicznych stanowią zmiany w działaniach władz centralnych oraz zwrot populistyczny, dostrzegalny w wielu krajach Zachodu.

Downloads

Download data is not yet available.