Migracje globalne

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Dominującą perspektywą teoretyczną w analizach współczesnych strumieni migracyjnych jest globalizacja rozumiana najczęściej jako intensyfikacja ogólnoświatowych relacji, które wiążą oddalone od siebie miejsca, a prowadząc do swoistego „kurczenia się świata”, czynią „świat społeczny jednym”.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Już pierwsi homo sapiens, którzy rozprzestrzenili się po całej kuli ziemskiej, wykazali zadatki do międzykontynentalnych wędrówek. Przemieszczanie się większych grup po kuli ziemskiej nadeszło dopiero w wiekach późniejszych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Globalizacja współczesnych ­migracji polega między innymi na tym, że ruchy migracyjne oddziaływają jednocześnie na coraz większą liczbę państw, a migranci przemieszczający się długoterminowo lub powtarzalnie z jednego państwa do innego są coraz bardziej zróżnicowani pod względem płciowym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W tekście poddane są systematycznej refleksji różne wymiary współczesnych migracji, w wymiarze globalnym i lokalnym: od migracji dobrowolnych, przez przymusowe, aż do studenckich. Omówione są zarówno procesy diasporyzacji, jak i coraz większego zróżnicowania i płynności procesów migracyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Castels, S., & Miller, J.M. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Tłum. A. Gąsior-Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Carling, J. (2002). Migration in the Age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Experiences. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28, 5–42.

Cohen, R. (1997). Global diasporas. An introduction. London: University College London.

Fihel, A., & Okólski, M. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grabowska-Lusińska, I., & Okólski, M. (2009). Emigracja ostatnia?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

GUS (2021). Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Haas de, H., Czaika, M., Flahaux, M.-L., Mahendra, E., Natter, K., Vezzoli, S., & Villares-Varela, M. (2019). International Migration. Trends, Determinants, and Policy Effects. Population and Development Review, nr 45, 885–922.

IOM (2022). World Migration Report. Pobrane z: https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/ (01.04.2022).

Pędziwiatr, K., Brzozowski, J., Mucha, J., & Stonawski, M. (2021a). Imigranci w Krakowie. Od studentów do przedsiębiorców. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Pędziwiatr, K., Wach, D., & Sobczak-Szelc, K. (2021b). Humanitaryzm na sztandarach, a uchodźcy w „bezpiecznej” odległości. Krytyka polityczna. Pobrane z: https://krytyka polityczna.pl/swiat/humanitaryzm-na-sztandarach-uchodzcy-w-bezpiecznej-odleglosci-twierdza-europa/ (dostęp 20.12.2021).

Pędziwiatr, K., Brzozowski, J., & Nahorniuk, O., (2022a). Refugees from Ukraine in Kraków. Kraków: Multiculturalism and Migration Observatory and Center for Advanced Studies of Population and Religion.

Pędziwiatr, K., Brzozowski, J., Wiktor-Mach, D., Stonawski, M., Trzeszczyń­ska, P., & Kaczorowski, K., (2022b). Migracje i Covid‑19. Transformacje wielokulturowego Krakowa. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Sayad, A. (1999). La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris: Editions du Seuil.

Stola, D. (2018). Historia człowieka to historia migracji. W: M. Lesińska & M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Okólski, M. (2007). Europe in movement. Migration from/to Central and Eastern Europe. Warszawa: Centre of Migration Research.

UNESCO. (2019). Global Flow of Tertiary-Level Students. Pobrane z: http://uis.unesco.org/ en/uis-student-flow (dostęp 13.11.2019).

UNHCR. (2022). Refugee Statistics. Pobrane z: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ (dostęp: 01.04.2022).

UDSC. (2022). Obcokrajowcy z ważnymi kartami pobytu w roku 2020 i 2021. Pobrane z: https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/ (dostęp: 01.04.2022).

Urry, J. (2007). Mobilities. Cambridge: Polity Press.

Vertovec, S. (2012). Transnarodowość. Tłum. I. Kołbon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.